Publicerad: 3 juli 2018

Konkurrens, konkurrensneutralitet

Kommuner, landsting och regioner har stor frihet att välja hur verksamheten ska drivas och utvecklas. Valet av driftsform blir en allt mer angelägen fråga. Genom nationella olika reformer har införande av konkurrens och marknadsliknande lösningar möjliggjorts inom välfärdssektorerna.

EU ställer krav

EU:s krav på fri rörlighet för varor och tjänster medför konsekvenser för det konkreta arbetet i kommuner, landsting och regioner. Detta bland annat genom upphandlingsdirektiv och statsstödsregler.

När en kommun, landsting eller region ska anskaffa en vara, tjänst eller verksamhet ska en upphandling genomföras. Regelverket utgår från EU-direktiv med syfte att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel, stödja konkurrens och förhindra korruption.

Politiskt ställningstagande och förankring

Grunden för att starta en process för ökad konkurrens och alternativa driftformer är att det finns ett uttalat tydligt politiskt ställningstagande om varför detta är viktigt. En bred politisk förankring som ger förutsättningar för långsiktiga beslut är att föredra.

I ledningen och styrningen av olika organisationsformer och utförare blir kommuner, landstings och regioners olika uppdrag och ansvar allt tydligare. EU, lagstiftaren och dess myndigheter ställer allt tydligare krav på likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens.

Motiven till att arbeta med konkurrens kan vara fler

  • att stimulera till en ökad kvalitet, effektivitet och kostnadsmedvetenhet i den egna organisationen
  • att uppmuntra verksamhetsutveckling
  • öka valfriheten och mångfalden och få till stånd en bättre näringslivsutvecklig

Lagstiftningen förtydligar ansvaret som huvudman

Under de senaste åren har lagstiftningen allt mer förtydligat kommuner och landstings ansvar som huvudmän när verksamheter drivs på deras uppdrag samt vikten av styrning, uppföljning och kontroll.

Ansvar för verksamheter när den överlämnas till andra aktörer i alternativ drift

Likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens

I ledningen och styrningen av olika organisationsformer och utförare blir kommuner, landstings och regioners olika uppdrag och ansvar allt tydligare.

EU, lagstiftaren och dess myndigheter ställer allt tydligare krav på likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare
  • Lars Kolmodin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot