Publicerad: 2 maj 2017

Konkurrens och konkurrensneutralitet

Allt fler kommuner och landsting använder marknadskrafterna genom att bland annat olika verksamheter upphandlas i konkurrens. Politikerna har stor frihet att välja hur verksamheten ska drivas och utvecklas. I allt fler kommuner, landsting och regioner prövas nya driftformer.

Tydligt politiskt ställningstagande och förankring

Grunden för att starta en process för ökad konkurrens och alternativa driftformer är att det finns ett uttalat politiskt ställningstagande om varför detta är viktigt. En bred politisk förankring som ger förutsättningar för långsiktiga beslut är att föredra.

Motiven till att arbeta med konkurrens kan vara fler:

  • att stimulera till en ökad effektivitet och kostnadsmedvetenhet i den egna organisationen
  • att uppmuntra verksamhetsutveckling
  • öka valfriheten och mångfalden och få till stånd en bättre näringslivsutvecklig

EU ställer krav

När en kommun, landsting eller region ska anskaffa en vara, tjänst eller verksamhet ska en upphandling genomföras. Regelverket utgår från EU-direktiv med syfte att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel, stödja konkurrens och förhindra korruption.

EU:s krav på fri rörlighet för varor och tjänster medför konsekvenser för det konkreta arbetet i kommuner, landsting och regioner. Detta bland annat genom upphandlingsdirektiv och statsstödsregler.

Likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens

I ledningen och styrningen av olika organisationsformer och utförare blir kommuner, landstings och regioners olika uppdrag och ansvar allt tydligare. EU, lagstiftaren och dess myndigheter ställer allt tydligare krav på likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens.

EU och konkurrensen

I filmen berättar Helena Linde, SKL, om grunderna i EU- och konkurrensrättens betydelse för verksamhet på kommunal nivå vid marknadslösningar.

Presentation som visas i filmen (PDF, nytt fönster)

Lagstiftningen förtydligar ansvaret som huvudman

Under de senaste åren har lagstiftningen allt mer förtydligat kommuner och landstings ansvar som huvudmän när verksamheter drivs på deras uppdrag samt vikten av styrning, uppföljning och kontroll.

Ansvar för verksamheter när den överlämnas till andra aktörer i alternativ drift

Uppföljning och kontroll

Kontroll är en av beståndsdelarna för att kunna garantera att varor och tjänster levereras utifrån gjorda beställningar och att rätt ersättning utgår. Detta kräver system och rutiner så att avvikelser uppmärksammas så tidigt som möjligt.

Utveckla system och rutiner för uppföljning och kontroll

Här kan du få stöd i det praktiska uppföljningsarbetets olika steg

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot