Publicerad: 30 oktober 2018

Valfrihetssystem medför ofta förändringar i styrningen

Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av kommunen, landstinget eller regionen. Huvudmannen har flera roller, som samtliga måste hanteras.

Valfrihetssystem medför ofta förändringar i styrningen

Grundprincipen är att kommunen, landstinget eller regionen har ett ansvar som huvudman för verksamhet som överlämnats till privata utförare. Huvudmannen har flera roller:

  • befolkningsföreträdare och uttolkare av behov,
  • finansiär (beställare/uppdragsgivare),
  • ägare av produktion som utförs i egenregi

Fullmäktige ska som befolkningsföreträdare se till att den verksamhet som bedrivs, inklusive den som överlämnats till privata utförare, utförs med god tillgänglighet och kvalitet för samtliga medborgare.

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer på området som ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet riktar sig till privata utförare som tillhandahåller varor och tjänster som riktar sig till slutanvändaren (invånaren, brukaren, patienten, eleven, klienten eller kunden).

Fullmäktige ska som finansiär (beställare, systemhållare) ge uppdrag till verksamheterna som ingår i valfrihetssystem, både egenregi och privat utförare. Valfrihetssystem styrs genom de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och i de avtal som tecknas med de privata utförarna. En viktig uppgift som faller på politikerna är att sätta krav på kvalitén i verksamheten. Detta innebär en ökad tydlighet i styrningen med höga kvalitetskrav i förfrågningsunderlag, avtal, prestationsersättning, uppföljning och dialog.

Fullmäktige behöver som huvudman tillse att kundvalsmodellen är fungerande och levande. Fullmäktige bör därför tydliggöra beställarrollen genom en policyskrivning. Med beställarroll avses ansvar för systemledning av utbud och efterfrågan i kundvalssystemet.

Fullmäktiges styrning av utförare i egen och privat regi sker i huvudsak genom beställarens uppdragsbeskrivning. Men fullmäktige bör i sin ägarroll för den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform (utförare i egenregi) förtydliga regler över längre tid och främja strategisk styrning inom egenregin. Detta kan ta sig uttryck genom ett ägardirektiv ifrån kommunfullmäktige till egenproduktionen.

Upphandling: krav, förfrågningsunderlag med mera

Utmaningar för det politiska ledarskapet i valfrihetssystem

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare
  • Lars Kolmodin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot