Publicerad: 17 juni 2019

Tillståndsplikt, anmälningsplikt och prövning

Kommuner och regioner som överlåter en angelägenhet till en privat utförare, ska säkerställa att utföraren har nödvändiga tillstånd för att bedriva aktuell verksamhet innan start av drift. Även verksamhet i egen regi ska anmälas för flera verksamhetsområden.

Tillstånd från berörd myndighet krävs av privata aktörer

Riksdagen har beslutat att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat vård och omsorg samt skolverksamhet. Lagändringarna gäller från 1 januari 2019.

Om kommuner och regioner valt att genomföra upphandling av välfärdstjänster som vård eller omsorg genom antingen Lag om offentlig upphandling (LOU) eller lag om valfrihetssystem (LOV) krävs att de privata aktörerna har tillstånd från berörd myndighet. Dessa tillstånd lämnas från:

 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
 • Skolinspektionen, eller
 • från den enskilda kommunen beroende på vilken verksamhet som det gäller.

Tillstånd för entreprenadupphandlad verksamhet

Sedan 15 april 2017 krävs tillstånd för entreprenadupphandlad verksamhet. Tillstånd söks hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Tillståndsplikten innebär att företag som tilldelas drift efter upphandling om att bedriva verksamhet på entreprenad (till exempel ett särskilt boende) behöver söka, och få, tillstånd av IVO innan de övertar driften av verksamheten.
 • Tillstånd ges i huvudsak utifrån bedömningen av lokaler, bemanning och verksamhetsledningen.

Tillståndsplikt för entreprenader och för verksamheter som ger konsulentstöd, IVO     

Tilllägg av tillståndskrav för ägar- och ledningsprövning

Från och med 1 janarui 2019 tillkommer tillståndskrav för ägar- och ledningsprövning för följande tjänsteområden:

 • Hemtjänst (SoL)
 • Avlösarservice i hemmet (LSS)
 • Biträde av kontaktpersoner (LSS)
 • Ledsagarservice (LSS)

Privata utförare som idag är godkända i kommunerna inom ovan områden ska senast den 1 mars 2019 ha ansökt om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om ansökan om tillstånd är inlämnad innan 1 mars får verksamheten fortsätta bedriva verksamhet utan tillstånd till dess att IVO meddelar sitt beslut.

Om den privata utföraren inte ansökt om tillstånd blir verksamheten så kallad olovlig och får därmed inte längre drivas av utföraren.

Om den privata utföraren får avslag på sin tillståndsansökan kan beslutet under vissa förutsättningar överklagas och verksamheten kan då drivas vidare i väntan på slutligt avgörande.

Avgifter för att söka ansöka om tillstånd och förändringar

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tar ut en avgift från sökande enlig följande:

 • 30 000 kronor för en nyansökan,
 • 21 000 kronor för en ändringsansökan.

Skolinspektionen tar ut en avgift enligt följande:

 • 35 000 kronor för en ansökan om nyetablering av fristående skola,
 • 10 000 alternativt 25 000 kronor för en ändringsansökan.

Att anmäla egen kommunal verksamhet eller mindre förändringar är kostnadsfritt. För skollagsreglerad kommunal verksamhet finns ingen anmälningplikt.

Ägar- och ledningsprövningen granskas utifrån insikt, lämplighet, ekonomiska förutsättningar

Tillståndsbedömningen utgörs av ägar- och ledningsprövning angående insikt och lämplighet samt en granskning av de ekonomiska förutsättningarna som gäller i verksamheten. De som prövas är:

 • VD och andra ledare med bestämmande inflytande,
 • ägare med väsentligt inflytande,
 • styrelseledamöter och suppleanter, eller
 • bolagsmän i kommandit/handelsbolag.

Insikt

Med insikt menas att det genom erfarenhet eller förvärvad kunskap finns kompetens kring de föreskrifter som gäller för verksamheter, till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö och ekonomiska regelverk.

Kompetensen ska finnas hos någon i ledningskretsen men behöver inte finnas hos varje person.

Lämplighet

Med lämplighet i övrigt bedöms viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

För detta bedöms varje person i ledningskretsen.

Ekonomiska förutsättningar

Med ekonomiska förutsättningar menas att bolaget klarar att bära sina kostnader och klarar av ekonomiska svängningar.

Krav på tillstånd i en upphandling

Lagstiftning med bland annat krav på tillstånd utgör en grund till vad som kravställs i en upphandling. Därpå styrs i upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) att den lokala politiska viljan får genomslag. Det kan då handla om att ställa högre krav än lagstiftningen eller att kravställa ambitioner som inte alls är lagreglerade.

Om upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlag

Kommunen är tillståndsmyndighet för fristående förskolor

Kommunen är den som ger tillstånd och utövar tillsyn för fristående förskolor och vissa fritidshem. En nyhet 2019 är att kommunen också ska pröva om ägare och ledare uppfyller kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.

Läs vidare om kommunens ansvar för ägar- och ledningsprövning för fristående förskola i SKL:s cirkulär 18:41:

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola

Följ viktig information om tillståndsplikt

Tillståndspliktig verksamhet

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har publicerat en lista som tydliggör vilka områden deras tillstånds- och anmälningsplikt avser. Den ger tydlig information om vad som gäller för vilka verksamheter kring tillstånd eller inte och vilka ändringar som verksamheten behöver ansöka om. Vissa ändringar räcker det med att anmäla.

Lista över tillståndspliktiga verksamheter hos IVO

Frågor och svar om tillstånd

IVO har besvarat några av de mest förekommande frågorna kring tillstånden.

Frågor och svar om tillstånd, IVO

Handläggningstider hos IVO

Varje år prövar IVO runt 4 000 tillståndsansökningar. Här får du veta mer om hur handläggningen går till och deras handläggningstider.

Handläggningstider, IVO

SoL-tillstånd och LSS-tillstånd

Här finns information och blanketter för de tillstånd IVO prövar enligt SoL och LSS. IVO ger specifik information om respektive verksamhetsform.

Register, IVO

Skolinspektionen informerar om ägarprövning

För skolverksamhet ska ansökan om tillstånd ske hos Skolinspektionen.

Tillstånd, Skolinspektionen         

Kommuner eller regioner som driver verksamhet i egen regi har anmälningsplikt

Inom vård och omsorg krävs att verksamhet som bedrivs i egen regi ska anmälas till berörda myndigheter. Dessa myndigheter utövar även tillsyn över verksamheten.

Anmälningsplikt för verksamhet i egen regi och i kommunala bolag

Kommuner eller regioner ska från och med 1 januari 2019 anmäla sin verksamhet som bedrivs i egen regi för följande tjänsteområden:

 • Hemtjänst (SoL)
 • Avlösarservice i hemmet (LSS)
 • Biträde av kontaktpersoner (LSS)
 • Ledsagarservice (LSS)

Kommunen eller regionen anmälan är ej förenat med någon avgift.

Alla kommunala bolag som driver verksamhet inom något av områdena måste söka tillstånd och betalar avgift för detta.

Avgifter från och med 1 januari 2019

Informationsansvarig

 • Thomaz Ohlsson
  Handläggare
 • Lars Kolmodin
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot