Publicerad: 10 december 2018

Fråga och svar

Ägar- och ledningsprövning: krav på insikt, lämplighet, ekonomisk förutsättning

Tillstånd grundas på ägar- och ledningsprövning

Tillstånd ska endast beviljas den som genom erfarenhet eller på annat sätt har fått den insikt i de gällande föreskrifter som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet.

Hittills gällande regelverk skiljer sig åt avseende kraven att få tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS, skollagen och SoL. Införandet av en ägar- och ledningsprövning kompletterar den nuvarande prövningen så att samma grundläggande kvalifikationskrav ska gälla för etablering av all tillståndspliktig verksamhet inom välfärdssektorn.

Genom att det införs mer identiska krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar bedöms oseriösa aktörers möjligheter att bedriva skattefinansierad verksamhet kunna motverkas.

Personkretsen

Prövningen ska avse den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag samt personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Bedömningen ska göras samlat för hela den berörda kretsen. Prövningen av berörda personer ska ske i förhållande till den aktuella verksamheten. Prövning av ägande i flera led kan vara aktuell om ägaren med ett väsentligt inflytande är en annan juridisk person. Anställd med arbetsledande funktion, t.ex. rektor, ingår inte i prövningen.

Krav på insikt

Kraven på insikt är viktigt för att ge blivande tillståndshavare en högre beredskap för uppdraget och därigenom säkerställa att den sökande har förutsättningar att kunna erbjuda verksamhet av god kvalitet.

Utöver krav på kunskap om innehållet i den lagstiftning som reglerar den specifika verksamheten, omfattar kraven också kunskap om bland annat de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som gäller för verksamheten. Kraven på insikt ska uppfyllas av den berörda personkretsen – att endast ha tillgång till kompetent och administrativ förvaltning är inte tillräckligt för att kraven ska anses uppfyllda.

Exempel på områden som personkretsen ska ha nödvändig insikt inom:

 • Utbildning och erfarenhet av betydelse för verksamheten.
 • Krav på kvalitet och säkerhet.
 • Arbetsrättslig lagstiftning och arbetsmiljöföreskrifter.
 • Ekonomiska kunskaper till exempel om associationsrättsliga krav eller relevanta krav som följer av årsredovisningslagen, ÅRL.

Krav på lämplighet

Syftet med prövningen av lämplighet är att förhindra oseriösa aktörer. Därför kan det räcka med att det finns brister i den personliga lämpligheten för att lämplighetskravet inte ska anses uppfyllt.

Vid bedömning vägs ekonomisk skötsamhet in, det vill säga viljan och förmågan att fullgöra skyldigheterna mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas vid lämplighetsprövningen. Till exempel ska följande beaktas:

 • skött redovisning,
 • betalning av skatter och arbetsgivaravgifter,
 • brott av förmögenhetskaraktär,
 • vålds- och sexualbrott.

Prövning måste göras utifrån den verksamhet som ska bedrivas och omständigheterna i det enskilda fallet. Tillståndsmyndigheten ska göra en samlad bedömning av alla omständigheter, som till exempel hur långt tillbaka i tiden brottet begicks, brottets beskaffenhet och hur sökanden har uppträtt därefter.

Krav på ekonomiska förutsättningar

Tillståndshavaren ska även ha ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten i enlighet med de krav som ställs för den specifika verksamheten. Verksamheten ska därför ha ekonomiska förutsättningar för att:

 • följa de föreskrifter som gäller för verksamheten,
 • kunna bära sina kostnader,
 • ha utrymme för nödvändiga investeringar
 • bedriva en verksamhet med godtagbar kvalitet.

Kravet på ekonomiska förutsättningar gäller under hela tiden som verksamheten bedrivs. Budget och elevprognoser ska ge visa att verksamheten i praktiken har förutsättningar att följa föreskrifterna. Kraven på ekonomiska förutsättningar syftar till att minska risken för plötsliga nedläggningar.

Ytterligare föreskrifter

Då det finns behov av mer detaljerade föreskrifter om ansökningsförfarandet och prövning, kommer regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, utfärda föreskrifter om villkor för tillstånd respektive godkännande.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot