Publicerad: 13 december 2018

Fråga och svar

Enklare och flexiblare upphandlingsregler

Enklare och flexiblare regler för upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster införs. Lagen träder i kraft 2019-01-01 och bestämmelserna gäller endast för upphandlingar som har påbörjats efter lagändringen.

Färre regler under tröskelvärdet vid upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet

Färre regler som ska säkerställa öppenhet och rättssäkerhet kommer att gälla vid offentlig upphandling av välfärdstjänster (vård, omsorg och utbildning) vars värde understiger tillämpligt tröskelvärde.

  • Om det saknas ett gränsöverskridande intresse är tröskelvärdet cirka 7 mnkr (750 000 euro).
  • Särskilda regler intas i 19 kap. LOU och aktuella tjänster anges med CPV-koder i en bilaga till lagen
  • Upphandling ska offentliggöras – men de grundläggande upphandlingsprinciperna ¹ behöver inte tillämpas. De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna ska endast tillämpas när upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse.
  • Även om de grundläggande upphandlingsprinciperna INTE gäller under tröskelvärdet, så är den upphandlande myndighetens frihet vid val av leverantör är ändå begränsad av de krav som regeringsformen ställer på saklighet och objektivitet, RF 1kap 9§, samt förvaltningslagen ställer på saklighet och opartiskhet, FL 5§
  • Under cirka 2 mnkr saknas krav på offentliggörande genom annonsering (men krav föreligger på dokumentation ned till 100 tkr)

Regler om informationsskyldighet och dokumentationsplikt är grundläggande för att garantera insyn i myndigheternas upphandlingar och för att skydda rättssäkerhetsintressen. Regeringen anser att upphandlande myndigheter, oavsett om det finns ett gränsöverskridande intresse eller inte, bör vara skyldiga att informera berörda leverantörer om beslut att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal och om beslut om att avbryta en upphandling.

Reserverad upphandling

Den upphandlande myndigheterna får reservera rätten för en organisation att delta i offentlig upphandling exklusivt för vissa hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster och kulturella tjänster, som räknas upp i bestämmelsen med angivande av CPV-koder.

En upphandlande myndighet ska ha möjlighet att reservera deltagandet till organisationer som uppfyller vissa krav.

En sådan organisation ska ha till syfte att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till tjänsterna i fråga, och eventuella vinster ska återinvesteras för att uppnå organisationens syfte. Men det föreligger inte krav på att sådant syfte behöver framgå av organisationens syftes- eller ändamålsparagraf.

Vidare ska organisationens lednings- och ägarstruktur grundas på personalens ägande eller deltagande, eller kräva aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter.

Kontrakt tilldelas under konkurrensutsättning. Det är alltså inte möjligt att direkttilldela kontrakt.

En anbudsinfordran görs genom en annons om upphandling, eller en förhandsannons.

Den upphandlande myndigheten ska informera om att deltagandet i förfarandet är förbehållet vissa organisationer som fullgör ett offentligt uppdrag och som uppfyller vissa villkor.

Löptiden för ett kontrakt som tilldelas med stöd av de föreslagna bestämmelserna ska inte få överstiga tre år.

Om en upphandlande myndighet har tilldelat en organisation ett kontrakt för en viss tjänst med stöd av bestämmelserna under de senaste tre åren ska myndigheten inte på nytt få tilldela samma organisation ett kontrakt efter en reserverad upphandling för en sådan tjänst.

¹ Upphandlingsrättsliga principer: öppenhet, likabehandling, proportionalitet, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot