Publicerad: 10 augusti 2018

Valfrihetssystem i förskola och skola

Elever och föräldrar har enligt skollagen möjlighet att välja fristående förskolor och skolor. De fristående enheterna har en lagstadgat rättighet att bedriva verksamhet och få bidrag under förutsättning att lagstiftning och övriga föreskrifter följs.

Kort om grundläggande bestämmelser

Eva-Lena Arefäll, SKL, berättar grundläggande om bestämmelser vid bidragsfinansierad verksamhet inom fristående förskola och skola.

Fristående förskolor

Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan. Godkännandet utgår från skollagens krav. Kommunen ska även ge bidrag till verksamheten. Pedagogisk omsorg, tidigare familjedaghem, kan också drivas av fristående enheter.

Juridisk vägledning: regelverket för fristående förskolor

Fristående skola, förskoleklass och fritidshem

  • För att starta verksamheten vid en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behövs ett godkännande från Skolinspektionen.
  • Kommunen får möjlighet att yttra sig om effekterna för den kommunala skolan. När det gäller gymnasieskolor får även närliggande kommuner möjlighet att yttra sig.
  • Ersättningen till de fristående enheterna utgår från skollagens krav och utbetalas från den kommun där eleven är skriven. 

Styrning och huvudman

  • Styrningen av fristående skola, förskoleklass eller fritidshem regleras av lagstiftningen och föreskrifter.
  • Huvudmannen är den som driver skolan eller verksamheten.
  • För fristående skolor är huvudmannen det företag eller organisation eller den enskilda individ som driver förskolan eller skolan.

Samverkan och överlåtelse av huvudmannaskap

Kommuner och landsting kan samverka och överlåta huvudmannaskap och ansvar för uppgifter inom vissa skolformer och verksamheter.

Skolverket ger information om regler för verksamhet som drivs i entreprenad och i samverkan

Verksamhet som drivs som entreprenad

Inom skolområdet finns möjligheter att upphandla verksamheter. Detta gäller framför allt barnomsorg och vuxenutbildning. Huvudmannaskapet ligger då kvar på kommunen.

Huvudmannen beslutar om verksamhetens mål, inriktning, kvalitet samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Personal i verksamhet som bedrivs på entreprenad omfattas av skollagens bestämmelser om tystnadsplikt.

Ansökan om att starta verksamhet

Ansökan om att starta eller utöka fristående skola, förskoleklass eller fritidshem är en lång process. Ansökan ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari året innan skolan ska starta. Skolinspektionen tar beslut om ansökan senast den 30 september året innan skolan ska starta.

Söka tillstånd hos Skolinspektionen

Tillsyn

Respektive kommun bedriver tillsyn av fristående skola, förskoleklass eller fritidshem.

Använd SKL:s verktyg Egenvärdering för fristående verksamheter

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Dessa skolformer granskar Skolinspektionen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot