Publicerad: 2 maj 2017

Ersättningssystem i förskola och skola

Elever och föräldrar har möjlighet att välja fristående förskola och skola. Ett godkännande för att bedriva fristående förskola eller skola innebär också rätt till bidrag från den kommun där eleven eller barnet är skriven. Ersättningen till den fristående enheten utgår från skollagens krav.

Bidrag från hemkommunen

Hemkommunen ska lämna bidrag till den fristående förskolan eller skolan för varje barn eller elev. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Grundbelopp

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan eller skolan.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn eller elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn eller elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

SKL ger kommuner vägledning och svar på de vanligaste frågorna om bidragsregler

Skolverket ger information om regler kring bidrag till fristående skolor

Resurser i skolan kan fördelas effektivt

När resurser fördelas mellan olika skolor utifrån elevernas sammansättning så kan likvärdigheten förbättras.

Vägledning för kommuner: Socioekonomisk resursfördelning till skolor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot