Publicerad: 3 oktober 2018

ACG, Adjusted Clinical Groups, nätverk

ACG används i många länder och av en majoritet av de svenska landstingen. Det används som ett beskrivningssystem och analysverktyg, eller för vårdtyngdsjustering i ersättningssystem. SKL driver ett ACG-nätverk kring införande och utveckling av ACG-grupperare.

Nätverk ACG

SKL erbjuder landsting och regioner nätverk kring införande och utveckling av svenska ACG-grupperare. Träff sker en gång per år. Nätverket ger utrymme för erfarenhetsutbyte, utveckling och omvärldsbevakning. Önskar du delta i nätverket vänligen kontakta oss.

På nätverksträffarna har gruppen bland annat fått ta del av nedanstående teman:

Ny, nationell viktlista för ACG

Hittills har viktlistorna i ACG baserats på KPP-data från Region Östergötland. Ett utvecklingsarbete har bedrivits för att bredda underlaget med KPP-data från ytterligare tre landsting: Västra Götalandsregionen (VGR), Norrbottens läns landsting och Västernorrland. Det innebär att patient- och kostnadsunderlaget i det närmaste femdubblas. VGR har hållit ihop detta arbete.

ACG i Stockholms läns landsting

Efter flera pilotverksamheter under 2016 tar Stockholms läns landsting 2017 ytterligare ett steg vidare i implementeringen, där ACG kommer att stå för 20% av kapiteringen som i sin tur är ca 60% av den totala ersättningen till husläkarmottagningarna.

ACG som verktyg för verksamhetsutveckling

Enligt Lennart Carlsson, Hälsoekonom, Filosofie doktor, CeFAM, Karolinska Institutet finns det fördelar med ACG:

 • vårdtyngdsmätning och beskrivning
 • resursanvändning - retrospektivt och prospektivt
 • folkhälsoinriktat arbetssätt
 • kvalitetsutveckling för specialister inom allmänmedicin

Presentation: förståelse för ACG som ett bland flera verktyg för verksamhetsutveckling

Fakta

 • ACG, Adjusted Clinical Groups, är en metod som kan användas både för att beskriva hälsotillstånd i befolkningen, som för att fördela sjukvårdsresurser efter förväntad vårdtyngd, med utgångspunkt i registrerade diagnoser.
 • ACG är en viktig komponent i beräkning av ersättning till vårdcentralerna i många landsting.
 • Ett så kallat ACG värde räknas ut av patientens diagnos, genus och ålder. ACG-värdet räknas ihop för en grupp individer. Till exempel de som är listade på en vårdcentral. ACG-värdet är ett mått på det samlade vårdbehovet för alla listade patienter på vårdcentralen. Landstinget kan använda ACG-värdet som ett underlag för utbetalning av ersättning. Sambandet mellan vårdcentralens resursbehov och patientens vårdbehov är högre om ACG
  används som underlag för ersättning. Att endast använda ålder och genus ger ett lägre samband.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lars Kolmodin
  Handläggare
 • Agneta Rönn
  ExpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot