Publicerad: 25 augusti 2014

Ersättningssystem i primärvård

Viktiga mål är rättvisa i fördelningen av resurser mellan vårdenheter och med avseende på patientgrupper med olika behov, prioritering av insatser för patientgrupper med särskilda behov, samt främja utveckling mot att en större andel av öppenvårdsbesöken ska ske i primärvården.

Samtliga landsting och regioner i Sverige tillämpar en kombination av:

  • fast ersättning per listad individ,
  • rörlig ersättning kopplat till besök eller åtgärder,
  • målrelaterad ersättning baserat på indikatorer som ska återspegla kvalitet och effektivitet.

Med undantag för Stockholms läns landsting utgör den fasta ersättningen per listad individ den största delen av ersättningen till vårdenheterna. Den utgör för huvuddelen av landstingen och regionerna mellan 70 och 99 procent av den totala ersättningen.

Anpassning av ersättning utifrån behov och vårdtyngd

För att få en anpassning av ersättningen till befolkningens behov och vårdtyngd görs justeringar utifrån olika grunder:  

  • patientens ålder
  • diagnosklassificering enligt Adjusted Clinical Groups (ACG)
  • patientens socioekonomiska förutsättningar (CNI-index)

Närmare hälften av landstingen och regionerna använder alla tre grunderna för att behovsjustera ersättningen. Övriga använder en eller två av dem.

Vidare information om vad Adjusted Clinical Groups, ACG, är och dess utveckling

Därutöver har 75 procent av landstingen och regionerna också tillägg till vårdenheter med viss lokalisering: 

  • särskilda orter
  • avstånd till närmaste sjukhus
  • glest befolkade områden

Ersättning kopplad till besök eller åtgärd

Ersättning kopplad till besök eller åtgärd används av de flesta landsting men i begränsad utsträckning och/eller på den vårdcentral där patienten är listad.

Vissa landsting ersätter vårdcentraler per besök eller betalar en ersättning för så kallade otrohetsbesök vilket innebär för patienter som är listade vid en annan vårdcentral.

I något fall utgår ingen ersättning men vårdcentralen får behålla patientavgiften. Besöksersättningen kan också differentieras utifrån yrkeskategori som möter patienten eller utifrån åtgärden.

Målbaserad ersättning

Alla landsting och regioner utom Jämtland läns landsting har någon form av målbaserad ersättning. Omfattningen varierar i de flesta fall mellan 1 och 5 procent av den totala ersättningen. Ersättningen kan utformas som tillägg eller bonus vid uppnådda mål eller som avdrag alternativt vite om målen inte nås. Det är vanligare med bonus än viten. Antal målindikatorer varierar mellan 1 och närmare 40.

Ersättning efter täckningsgrad

Litet mer än hälften av landstingen och regionerna justerar också ersättningen efter täckningsgrad, det vill säga hur stor del av den listade befolkningens besök som sker på primärvårdsnivå och /eller på den vårdcentral där patienten är listad.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot