Publicerad: 25 juni 2019

Ersättningssystem i hemtjänst 2018

Det är inom hemtjänst som flest kommuner infört valfrihetssystem. Godkända leverantörer enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, ska ha samma villkor. Det gäller både kvalitetskrav som ersättningsbelopp. SKL har gjort en inventering bland landets kommuner 2018.

Modeller för valfrihetssystem och ersättning

Kommunerna har valt olika modeller för sina valfrihetssystem. De kan omfatta serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, hemsjukvård, delegerad hemsjukvård var för sig eller i kombination. Ersättningen är oftast baserad på en analys av vad den egna verksamheten kostar men andra faktorer har också betydelse, som prisnivån i andra kommuner i regionen, marknadssituationen, effektiviseringskrav och politiska prioriteringar.

Ersättningssystem och ersättningsbelopp

Sammanställning: hemtjänstersättningar inom LOV indelat per kommun (Excel, nytt fönster)

De vanligaste modellerna som ersättning utgår ifrån inom valfrihetssystemen för hemtjänst baserar sig på ersättning för biståndsbeslutad, beviljad, tid eller på tiden som utförs av utförarna i förhållande till biståndsbeslutet, utförd tid. Vissa kommuner har dock andra modeller, det kan handla exempelvis om ersättning utifrån olika nivåbeslut.

  • 72 kommuner ersätter för beviljad tid
  • 72 kommuner ersätter för utförd tid
  • 13 kommuner ersätter utifrån annan modell

Val av ersättningsmodell sker utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar. För att skapa rättvisa ekonomiska villkor, differentieras ersättningen till utförarna utifrån olika faktorer, till exempel:

  • typ av tjänst som service, omvårdnad, hemsjukvård
  • tidsdifferentiering: dag, kväll, natt, helg
  • tätort eller glesbygd
  • egen eller privat regi

Stor spridning i ersättningen

Det är en stor spridning mellan kommunernas ersättning. Genomsnittet för omvårdnadsinsatser dagtid 2018 är 413 kronor per timme, men varierar mellan 323 och 530 kronor per timme. Till viss del förklaras spridningen av att kommunerna ersätter på olika sätt. Det kan handla om att ersättning utgår för beviljad tid, per tjänst, eller för utförd tid som antingen är elektroniskt uppmätt eller manuellt inrapporterad.

En annan förklaring kan vara kravställandet kring de tjänster som upphandlas. Vissa exempel som kan vara grund till differentiering framgår av presentationen nedan.

Presentation: hemtjänstersättningar 2018 (PDF, nytt fönster)

Kontakta oss om du har frågor eller vill ta del av sammanställningar från 2011-2017.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot