Publicerad: 1 januari 2019

Valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård

Valfriheten innebär att patienten kan välja och välja om utförare samt att ersättningen till utföraren följer patientens val.

Vårdvalssystem i primärvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är varje region skyldig att införa vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Alla vårdgivare som uppfyller de av landstinget beslutade kraven i vårdvalssystemen ska ha rätt att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning.

När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen om valfrihetssystem, LOV, tillämpas.

Valfrihetssystem, LOV: information och stödmaterial - SKL

Valfrihetssystem, LOV, information och stödmaterial

Valfrihetssystem inom övrig hälso- och sjukvård

Inom övrig hälso-och sjukvård är det frivilligt att införa vårdvalssystem. Det är varje landsting eller region som beslutar om valfrihetssystem ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och hur ersättningen ska utformas.

Det vanligaste är att regionen tillämpar lagen om valfrihetssystem, LOV,
men även lagen om offentlig upphandling, LOU, kan bli aktuell.

Likheter och skillnader mellan LOU och LOV

Valfrihetssystemen innehåller olika steg

  1. Skapa ett valfrihetssystem
  2. Utforma ett förfrågningsunderlag
  3. Bestäm villkor för att bli godkänd och avtalsvillkor
  4. Annonsera på valfrihetswebben
  5. Godkänn och slut avtal
  6. Informera
  7. Följ upp och kontrollera

Ickevals-alternativ i valfrihetssystemen

I valfrihetssystemen ska det alltid finnas ett fastställt alternativ, så kallat ickevals-alternativ, om till exempel den äldre inte har möjlighet eller inte vill välja vem som ska utföra tjänsten.

Kommunallagens krav på information till enskilda

När enskilda personer kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster, ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar,
lättförståelig och lättillgänglig.

Kommunallagen 6 kap. 8a §

Ersättningen följer den enskildes val

Grunderna i vårdvalssystemet ska vara att ersättningen följer den enskildes val av utförare och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Det är upp till varje landsting att besluta om ersättningens närmare utformning.

Patientens möjlighet att välja primärvård och öppen specialistvård nationellt

Den nya patientlagen innebär att patienter ska ha möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistsjukvård i hela landet. Valmöjligheten i slutenvården regleras i en rekommendation från SKL.

SKL:s arbete med att stärka patientinflytandet i hälso- och sjukvården

Beslutsstöd i frågan om utomlänsersättning i samband med listning utanför det egna hemlandstinget

Patienter som aktiva medskapare i ledning och styrning

Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är tillsynsmyndighet för verksamheterna

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för olika valfrihetssystem

Publikationer

Tjänster

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot