Publicerad: 20 juni 2019

Valfrihetssystem inom social omsorg

Valfriheten innebär att den enskilde brukaren kan välja och välja om utförare samt att ersättningen till utföraren följer den enskildes val. Förutsättning för att välja är att det finns ett biståndsbeslut om insats.

Kommunen beslutar om valfrihetssystem ska införas

Det är varje kommun som beslutar om valfrihetssystem ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och hur ersättningen ska utformas.

Det vanligaste är att kommunen tillämpar lagen om valfrihetssystem, LOV, en även lagen om offentlig upphandling, LOU, kan bli aktuell.

Lag om valfrihetssystem, LOV

Likheter och skillnader mellan LOU och LOV

Valfrihetssystemen innehåller olika steg

  1. Skapa ett valfrihetssystem
  2. Utforma ett förfrågningsunderlag
  3. Bestäm villkor för att bli godkänd och avtalsvillkor
  4. Annonsera på valfrihetswebben
  5. Godkänn och slut avtal
  6. Informera
  7. Följ upp och kontrollera

Ickevals-alternativ i valfrihetssystemen

I valfrihetssystemen ska det alltid finnas ett fastställt alternativ, så kallat ickevals-alternativ, om till exempel den äldre inte har möjlighet eller inte vill välja vem som ska utföra tjänsten.

Kommunallagens krav på information till enskilda

När enskilda personer kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster, ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar,
lättförståelig och lättillgänglig.

Kommunallagen 6 kap. 8a §

Ersättningen följer den enskildes val

Grunderna i vårdvalssystemet ska vara att ersättningen följer den enskildes val av utförare och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Det är upp till varje kommun att besluta om ersättningens närmare utformning.

Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är tillsynsmyndighet för verksamheterna

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för konkurrens- och upphandlingsområden

Publikationer

Tjänster

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot