Publicerad: 12 april 2019

Valfrihetssystem i kommuner 2019 - Beslutsläget i införandet av LOV

SKL har sammanställt en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Det finns uppgifter inom vilka tjänster LOV tillämpas och de kommuner som tillämpar LOV inom särskilt boende. Uppgifterna är hämtade till och med april 2019.

Kartbilden visar beslutsläget i införandet av LOV i kommuner april 2019.

Kartan visar

Grönt: 162 kommuner har infört LOV
Gult: 7 kommuner har beslutat om att LOV ska införas
Vitt: 108 kommuner saknar beslut att införa LOV
Rött: 13 kommuner har fattat beslut om av avbryta LOV

1. Karta, statistik, trend mm (PDF, nytt fönster)

2. Kommuner med LOV (Excel, nytt fönster)

Trend inom LOV

SKL har sammanställt statistik över kommunernas användning av LOV sedan 2011 och framåt. Det var initialt en stor ökning av antal kommuner som införde LOV inom främst hemtjänsten.

Sedan 2015 har antalet kommuner med LOV varit relativt stabilt, det har dock skett en ökning av antal kommuner som avslutar sina LOV-system, samtidigt som nya tillkommit.

Där kommuner har avslutat LOV har den främsta anledningen varit att få brukare valt andra utförare eller att få företag valt att etablera sig i kommunen. Samtidigt så breddar kommuner, som redan har LOV valfrihet inom andra verksamhetsområden. Det området som ökat mest senaste tre åren är LOV inom särskilt boende för äldre.

För första gången har en kommun som avskaffat LOV återinfört LOV i kommunen.

Tjänster med valfrihet

För att ta del av hela sammanställningen av tjänster med valfrihet enligt LOV, se dokument 1 ovan.

De områden som det främst förekommer valfrihetssystem inom är följande:

  • 159 av kommunerna har ett valfrihetssystem inom hemtjänst där vissa kommuner inför hemtjänst service, andra även omsorg och i vissa dessutom hälso- och sjukvårdsinsatser.
  • Inom särskilt boende för äldre så har 21 kommuner anpassat valfrihetssystem.
  • Inom LSS verksamheter är det främst daglig verksamhet (32 kommuner), ledsagarservice (19 kommuner) och avlösarservice (18 kommuner) som har valfrihetssystem.

Källa: Valfrihetswebben: annonsering av tjänster enligt LOV, april 2019

Utförare inom hemtjänst

Det finns cirka 520 godkända företag inom LOV hemtjänst i kommunernas så kallade utförarkataloger. Årligen tar SKL fram en skrift där ytterligare statistik framgår. Statistiken togs senast ut i oktober 2018 som presenteras nedan.

Köp av verksamhet 2006-2017, webbutiken

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot