Publicerad: 1 januari 2019

Agenda 2030

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen.

Kommuner och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan. Ni genomför politiken och förändrar samhället, är länken mellan medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå.

Detta gör SKL

Målen i SKL:s inriktningsdokument "Ansvar för välfärd 2016-2019" ligger nära flera av målen inom Agenda 2030, till exempel att:

 • skapa hållbar samhällsstruktur,
 • främja kvinnors egenmakt,
 • förbättra likvärdighet i skolan,
 • arbeta hälsofrämjande och förebyggande för social hållbarhet, samt
 • verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor.

En kartläggning visar att 16 av de 17 globala målen i Agenda 2030 direkt och indirekt kopplar till SKL:s inriktningsdokument 2016–2019. SKL arbetar alltså redan idag med inriktningsmål som bidrar till att genomföra agendan.

Dessutom driver SKL och vårt bolag SKL International en rad internationella utvecklingsprojekt som bidrar till att nå de globala målen.

Kartläggning: Agenda 2030 och SKL:s inriktning 2016–2019 (PDF, nytt fönster)

Arbetet med Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner

Sammanställning enkätundersökning om arbetet med Agenda 2030 (PDF, nytt fönster)

Under våren 2017 genomfördes en enkätundersökning för att få en bättre bild av hur Agenda 2030-arbetet ser ut i kommuner och regioner. Resultatet av enkäten kommer att användas som underlag i SKL:s fortsatta arbete.

Utifrån enkäten kan bland annat följande slutsatser dras:

 • Nära hälften av kommunerna och regionerna använder i dag Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling, vilket pågår sedan länge – även där Agenda 2030 inte används som verktyg.
 • Agenda 2030 upplevs som ett positivt paraply att samla hållbarhetsarbetet under.
 • Det finns en variation i hur långt kommunerna eller regionen har kommit i sitt arbete med Agenda 2030. Vissa är precis i uppstartsfasen och funderar på hur agendan kan kopplas till den egna verksamheten, medan andra har inkluderat Agenda 2030 i ledningssystem, nya hållbarhetsprogram, översiktsplaner eller i framtagandet av andra styrdokument.

Sprida goda exempel

Vi arbetar aktivt för att identifiera och sprida goda exempel på hur kommuner och regioner kan arbeta med agendan.

PM om goda exempel i Sverige (PDF, nytt fönster)

Kommunikationsprojekt med FN-förbundet

Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner, Svenska FN-förbundet

FN-förbundet har i samverkan med SKL ett kommunikationsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Kommunikationsmaterial tas fram i samverkan med sju pilotdeltagare.

Ansök om att vara med i projektet

Har er kommun eller region ett stort engagemang för hållbar utveckling? Vill ni arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling? Nu välkomnas fler deltagare till projektet "Glokala Sverige".

Ansök senast 1 december

SKL:s internationella projekt

I mer än trettio år har de erfarenheter som gjorts i svenska kommuner och landsting kommit till nytta i det svenska biståndet genom SKL och dess föregångare.

Idag arbetar SKL med svenska biståndspengar på fyra kontinenter – Asien, Afrika, Sydamerika och Europa. Projekten finansieras av Sida och genomförs av vårt internationella konsultbolag SKL International. Många av projekten har direkt bäring på de globala målen. Några exempel:

 • SymbioCity är samlingsnamnet för ett antal projekt som syftar till att bidra till hållbara städer (mål 11). För närvarande pågår arbete i Kenya, Colombia och Myanmar.
 • I Bolivia har vi påbörjat arbetet med ett projekt för att bidra till städers förmåga att hantera klimatförändringar (mål 13).
 • I Ukraina arbetar vi för en decentralisering av utbildningen, med syfte att fler barn och ungdomar ska få tillgång till bättre utbildning (mål 4).
 • I Tunisien bidrar vi till en decentraliseringsprocess som innebär att människor får närmare till beslutsfattarna och lättare kan ställa krav (mål 16). Vi arbetar också med att stärka kommunernas dialog med sina medborgare, exempelvis i Turkiet och Colombia.
 • I Irak har vi bidragit till att bygga upp den regionala socialtjänsten för att servicen till medborgarna ska bli bättre (mål 3).
 • I de allra flesta projekt har vi också ett fokus på ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. I Serbien, Tunisien och Turkiet har vi givit stöd till att bygga upp arbetsgrupper för jämställdhet inom de nationella kommunförbunden (mål 5).

Genom att arbeta med kommunförbund i andra länder har vi möjlighet att vara till nytta för hela den kommunala sektorn i landet och därmed bidra till att utveckla grundläggande samhällsservice och lokal demokrati samtidigt som vi stödjer förbunden i deras arbete att påverka systemen för lokalt självstyre.

SKL international

Vill göra en bra välfärd ännu bättre

Kommuner och regioner jobbar ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Genom kommunikationssatsningen "Vi vässar välfärden" vill SKL visa upp och sprida det som är bra. Vi vill också lyfta de utmaningar som finns, bjuda in till dialog och gemensamt göra välfärden ännu bättre. Vi vill ge hela bilden och väcka en konstruktiv diskussion som kan leda till förbättringar.

Kommunikationssatsningen Vi vässar välfärden

Genomförare av konferenser

Den 17-18 maj 2016 var SKL medarrangör till konferensen Globalt till lokalt – nya hållbarhetsmål visar vägen? Programmets tyngdpunkt var på Agenda 2030 och hur de globala hållbarhetsmålen kan bidra till att stärka en socialt hållbar samhällsutveckling i hela Sverige.

Dokumentation: Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen

Den 18 januari 2017 hölls internationella dagen med temat Agenda 2030. Under dagen belystes flera goda exempel från kommuner, landsting och regioner hur man kan arbeta med Agenda 2030.

Dokumentation från internationella dagen 2017

Huvudman för ICLD: bekämpar fattigdom genom lokal demokrati

SKL är huvudman för Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD. Genom ICLD bedrivs så kallade kommunala partnerskap som svenska kommuner kan delta i för att utveckla den lokala demokratin och på så vis bidra till att nå de globala målen även utanför Sveriges gränser.

Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Kerstin Blom Bokliden
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot