Publicerad: 12 december 2018

Om Agenda 2030

I slutet av september år 2015 antog FN:s generalförsamling en ny hållbar utvecklingsagenda, Agenda 2030, som ersätter de tidigare milleniemålen. Agendan består av 17 utvecklingsmål och började gälla den 1 januari 2016.

De 17 målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. 

Illustration för de 17 globala målen i Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål.

Vad är nytt i agendan?

Nytt i Agenda 2030 är att den är universell och därmed omfattar alla världens länder. För att lyckas uppnå målen i agendan krävs samordning mellan länder, samhällsnivåer, näringsliv och civilsamhället.

Vilken roll har kommuner, landsting och regioner?

De globala målen berör ett stort antal områden som svenska kommuner, landsting och regioner redan arbetar aktivt med, till exempel energieffektivitet, folkhälsofrågor, en effektiv och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer.

Sveriges kommuner, landsting och regioner deltar dessutom i så kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser med de 17 målen för hållbar utveckling.

Kommuner, landsting och regioner påverkar också omvärlden utanför Sverige, till exempel genom offentlig upphandling. I egenskap av konsumenter kan de påverka företags produkter och tjänster. Genom att ställa exempelvis sociala eller miljömässiga krav i offentlig upphandling kan kommuner, landsting och regioner bidra till att till exempel mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och hänsyn till miljö och klimat säkerställs.

En förklarande modell

Bilden nedan illustrerar att ekonomier och samhällen är en del av biosfären, det vill säga den del av jorden och atmosfären som innehåller liv. Illustrationen visar också tydligt vad hållbar utveckling handlar om: att social-, ekonomisk- och ekologisk utveckling är en helhet och inte separata delar.

Klicka för att förstora bilden (nytt fönster)

Illustration: J. Lokrantz/Azote för Stockholm Resilience Centre

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    MiljöexpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot