Publicerad: 3 oktober 2018

Delaktighet i EU

Ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning i svenska kommuner, regioner och landsting påverkas direkt eller indirekt av EU.

Varför behövs ökad delaktighet?

Att ungefär hälften av besluten i kommuner och landsting påverkas av EU innebär att EU också är en viktig del i våra medlemmars arbete. EU sätter ramar som direkt och indirekt påverkar den lokala och regionala nivån genom exempelvis upphandlingslagstiftning, statsstödsregler och miljölagstiftning. EU ger också möjligheter och förutsättningar till stora delar av deras verksamhet genom tillgängliggörande av fondmedel och erfarenhetsutbyten.

Med anledning av att EU utgör en viktig del av våra medlemmars vardag och verksamhet är det viktigt att fler får kunskap om att vi påverkas och hur vi påverkas. I nästa steg är det också viktigt att veta hur man kan påverka EU och därmed sina förutsättningar. I dagsläget är vi för få som vet tillräckligt för att se dessa möjligheter. Vi är också många som försöker ändra på detta.

EU påverkar besluten på lokal och regional nivå

EU påverkar nästan alla verksamhetsområden inom kommun- och landstingssektorn, antingen direkt eller indirekt. I egenskap av arbetsgivare, serviceproducent, tillsynsmyndighet och samhällsbyggare är det nödvändigt att ha kunskap om vad som sker i EU. SKL arbetar därför redan idag aktivt för att stärka kunskapen hos medlemmarna likväl som internt på förbundet gällande EU:s inflytande över den lokala och regionala nivån och med att främja möjligheterna för intressebevakning på europeisk nivå.

En hel del arbete görs alltså redan men det behövs mer insyn, bättre delaktighet och möjligheter till inflytande för svenska aktörer att påverka frågor som beslutas inom EU. Sådan påverkan behöver ske såväl på hemmaplan som ute i Europa. Det är likväl på regional och lokal som på nationell nivå av stor vikt att bidra till en demokratisk utveckling och att stärka individens möjligheter till inflytande.

EU-handslaget

Handslag för att stärka Sveriges röst i EU

Sveriges EU-minister Ann Linde bjöd 7 december 2016 in arbetsmarknadens parter till ett så kallat EU-handslag. Handslaget var startskottet på ett arbete för att gemensamt arbeta för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU-samarbetet.

– Medborgare och civilsamhälle måste ges bättre förutsättningar att aktivt delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå. Därför tar vi idag i hand på att öka kunskapen om EU och stärka möjligheten till delaktighet i EU-arbetet, sa Ann Linde.

EU-minister Linde avslutade seminariet med att säga att hon hoppades på att det även skulle bli lokala och regionala EU-handslag runt om i hela Sverige. SKL bistår medlemmarna på olika sätt i förberedelsearbete och genomförande. I de regionala EU-handslagen ingår att företrädare för den lokala, regionala och statliga nivå skakar hand på sina respektive åtaganden. Även andra parter såsom till exempel det civila samhället, näringslivet, de lokala fackförbunden och universitet och högskolor kan bjudas in till EU-handslag.

SKL:s ska att höja kunskapen om EU:s påverkan

SKL har åtagit sig att arbeta aktivt med kunskapshöjande insatser gällande EU:s påverkan på den lokala och regionala politiken genom en rad olika insatser vilka kommer att presenteras löpande under året. Utgångenspunkten för arbetet är att kopplingen mellan ”lokal” sakpolitik och EU-nivån måste bli tydlig. Det är denna koppling som tydliggör hur EU fungerar och påverkar den lokala och regionala nivån i praktiken och som kan skapa långsiktigt engagemang och förändring. Några exempel på sakfrågor, som helt eller delvis beslutas på EU-nivå och som är av stor vikt för förbundets medlemmar är offentlig upphandling, statsstödsfrågor kopplat till exempelvis regionala flygplatser, energieffektiviseringsfrågor och arbetsmiljölagstiftning.

EU-handslaget

Detta gör SKL 2018

Kunskapsseminarium med SIEPS

Tillsammans med Sieps, Svenska institutets för europapolitiska studier, har SKL tagit fram en utbildning, ett kunskapsseminarium, som inriktar sig på att tydliggöra kopplingen mellan lokal sakpolitik och EU-nivån. Detta görs genom att aktuella sakfrågor i aktuell kommun, landsting eller region är utgångspunkten vid varje kunskapsseminarium.

Seminariet riktar sig till förtroendevalda på lokal och regional nivå samt till tjänstepersoner i kommuner, landsting och regioner.

Kunskapsseminarieum: Den lokala och regionala nivån i EU

EU-handslag hos kommuner, landsting och regioner

Flera av SKL:s medlemmar planerar lokala och regionala handslag med EU-minister Ann Linde runt om i landet under 2017 och våren 2018. Här kan du läsa mer om dessa samt hitta länkar till aktuell information.

EU-minister Linde bjöd in till EU-forum 8 maj

Den 8 maj bjöd EU- och handelsminister Ann Linde in alla de aktörer som ingått EU-handslag till ett EU-forum. Aktörerna var således representanter för kommuner, landsting och regioner men också representanter från utbildningsförbund, elevkårer, högskolor och universitet. Det blev en eftermiddag fylld av intressanta diskussioner och samtal - ett tillfälle där alla de som ingått EU-handslag kunde berätta om sitt arbete för stärkt delaktighet i EU-arbetet och inspireras av varandra.

EU-forumet inleddes med ett anförande av Ann Linde. Statsrådet berättade bland annat om regeringens satsningar för ökad delaktighet i EU och att arbetet nu finns sammanfattat i en broschyr (finns bifogad). Statsrådet presenterade även kortfattat resultaten från ett frågeformulär som i februari skickades ut till de aktörer som ditintills ingått EU-handslag. Hon betonade vikten av att arbetet skulle bli långsiktig och såg tre tecken på att insatserna skulle fortsätta även framöver; 1) att åtagandena var välförankrade i organisationerna, 2) att många aktörer integrerat EU-perspektivet i det löpande arbetet och 3) att många i frågeformuläret uttryckte en vilja att fortsätta det påbörjade arbetet.

Under eftermiddagen hölls utöver gruppdiskussioner två paneldiskussioner om hur vi kan fortsätta arbetet med att öka delaktigheten bland medborgare i Sverige och de närvarande fick också lyssna till Eva Sjögren, direktör för Svenska institutet för europapolitiska studier, som gav en uppdatering kring EU:s utmaningar och viktiga framtidsfrågor.

Många av eftermiddagens deltagare konstaterade att kontakter med EU-insitutioner numera är en viktig del av deras verksamhet. Flera lyfte vikten av att synliggöra potentialen i EU-samarbetet och använda EU för att förbättra människors vardag.
Enligt flera av deltagarna bör fokus för samarbetet ligga på frågor som enskilda medlemsstater inte kan lösa effektivt på egen hand. Några av de sakfrågor som lyftes var klimat, migration, säkerhet, handel, social sammanhållning och artificiell intelligens.

Sydöstra Skåne 18 april

När Ystads kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Sydöstra Skånes samarbetskommitté ingick EU-handslag med regeringen och EU-minister Ann Linde stod ungdomars delaktighet i fokus. Aktörerna åtog sig bland annat att anordna årliga medborgardialoger med unga och att förbättra förutsättningarna för förstagångsväljare att delta de allmänna valen 2018 och i Europaparlamentsvalet 2019. Utöver en paneldiskussion med politiska representanter från kommunerna deltog ministern också i en diskussion med ungdomsrepresentanter från kommunerna.

Debattartikel: Vad görs åt lågt intresse för EU-politik?

Region Uppsala 23 mars 2018

Fredagen den 23 mars besökte EU- och handelsminister Ann Linde Uppland och ingick EU-handslag med Uppsala kommun, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Tierps kommun och Östhammars kommun samt Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala. EU-handslaget ägde rum på Humanistiska teatern och samarrangerades med Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Åtagandena denna dag handlar om att stärka samverkan mellan aktörer i länet för att dra bättre nytta av möjligheterna som det europeiska samarbetet medför, att utveckla påverkansarbetet i frågor som är strategiskt viktiga för Uppsala län samt att öka kunskapen och förståelsen för EU hos folkvalda och tjänstepersoner.

Debattartikel: EU-handslag för ökad delaktighet

Gislaveds kommun, Region Jönköping med flera 2 mars 2018

EU- och handelsminister Ann Lind besökte den 2 mars 2018 Gislaveds kommun. Ett EU-handslag ingicks med Gislaveds kommun, Jönköpings kommun, Habo kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun samt Småland Blekinge Halland South Sweden. Därmed har totalt 64 aktörer valt att ansluta sig till arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Handslag för delaktighet från kust till kust

Region Västmanland 24 januari 2018

Den 24 januari 2018 ingick Region Västmanland, Västerås stad, Kungsör kommun, Mälardalens Högskola och Länsstyrelsen i Västmanland ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. Genom EU-handslaget åtog sig aktörerna i Västmanland att stödja internationaliseringen av näringslivet, delta i utveckling av de regionala EU-programmen, försöka påverka EU:s program efter 2020, bidra till att öka kunskapsnivån om EU och dess inverkan på samhälls- och näringslivsutvecklingen.

EU-handslaget: Dags för levande samtal om EU i fikarummen

Region Gävleborg 28 november 2017

Den 28 november samlades politiska företrädare för Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåkers kommun samt prorektorn för Högskolan i Gävle samt EU- och handelsminister Ann Linde för att diskutera gemensamt arbete för att öka kunskaperna och engagemanget i EU-frågor på lokal, regional och nationell nivå och inom olika verksamheter. Aktörerna kom överens om att samarbetet öka och att de politiska företrädarna, inte minst i valtider, bör ta sitt ansvar och koppla an EU till de lokala och regionala frågorna.

I samband med EU-handslaget invigde EU- och handelsminister ett regionalt exportcenter inom ramen för regeringens initiativ Team Sweden. Region Gävleborg har sedan juni 2015 samlat nationella och regionala aktörer som på något sätt arbetar med att främja internationalisering av små och medelstora företag i regionen. Det kallas för ”Team Gävleborg” Fokus har varit inriktat på att genom ökad koordinering mellan aktörerna och gemensamma
insatser förenkla för företag (SME) att bli mer internationella, dvs. export/import och andra internationella samarbeten. Detta arbete kommer att få ett större möjligheter att göra just detta när flera aktörer samlas under samma tak, och med samma mål: att få ut fler SME-företag på den internationella marknaden.

I ”Team Gävleborg” ingår och samverkar följande organisationer; Mellansvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI, EKN (Exportkreditnämnden), EEN (European Enterprise Network), Högskolan i Gävle, Gävle Kommun, Region Gävleborg, SEK (Svensk Exportkredit), Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Invest in Gävleborg, den regionala inkubatorn Movexum, samt klustren Future Position X och Fiber Optic Valley.

Handslag ska öka delaktighet i EU frågor

Värmland 7 november 2017

EU-och handelsminister Ann Linde ingick den 7 november ett EU-handslag med Region Värmland, Karlstad kommun, Storfors kommun och Karlstad universitet. Under ett panelsamtal fick aktörerna ge sin syn på kunskapen, delaktigheten och engagemanget kring EU-relaterade frågor, både i Värmland och i den egna organisationen. Paneldeltagarna var eniga om att det finns utrymme för förbättring och åtog sig i EU-handslaget att höja ambitionen i det EU-relaterade arbetet.

Värmländskt EU-handslag för ökad delaktighet

Dalarna 4 oktober 2017

Den 4 oktober besökte EU- och handelsminister Ann Linde Dalarna och ingick EU-handslag med Region Dalarna, Falu kommun, Hedemora kommun, Borlänge kommun och Säter kommun.

EU-handslag: Dalarna satsar på kunskap och höjt deltagande i Europaparlamentsvalen

EU-ministern besökte Dalarna: "Vi kan påverka mycket mer än vi tror"

Västsverige 29 september 2017

EU- och handelsminister Ann Linde har ingått ett EU-handslag med Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs stad. EU-handslaget var ett officiellt sidomöte till toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt och ägde rum den 29 september 2017 på Världskulturmuseet i Göteborg.

EU-höst 2017 i Göteborg

EU-toppmöte

Västsvenskt EU-handslag för ökad delaktighet

Europaforum Hässleholm 31 augusti 2017

I samband med Europaforum Hässleholms femtonårsjubileum ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Skåne Nordost och Hässleholm kommun. I EU-handslaget åtog sig de lokala och regionala aktörerna bland annat att erbjuda sina företroendevalda och anställda att delta i den utbildning som Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) anordnar tillsammans med SKL.

Kunskapssatsning i fokus vid EU handslag i Hässleholm, Regeringen

Gotland 5 juli 2017

Under Almedalsveckan i juli 2017 ingick Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland ett gemensamt EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. Deltog gjorde Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, EU- och handelsminister Ann Linde, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson samt Gotlands läns landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Aktörerna diskuterade behovet av ökad kunskap och förståelse för det europeiska samarbetet samt vikten av att samarbete lokalt på Gotland för att nå denna målsättning. Att kunskapssatsningar behövs på olika nivåer, underströks vid seminariet.

EU-handslag Gotland

Region Östergötland 23 maj 2017

I samband med Region Östergötlands internationella dag den 23 maj besökte EU-minister Ann Linde Norrköping för att ta regionala och kommunala ”EU-handslag”. Överenskommelsen handlar bland annat om att öka samhällets delaktighet i EU-frågor och ingicks med regionen, Norrköping, Linköping och Mottala.

Internationella dagen i Region Östergötland: EU-handslag för ökad delaktighet

Europaforum Norra Sverige 22 februari 2017

Det första regionala handslaget genomfördes den 22 februari i Skellefteå med Europaforum Norra Sverige och dess ordförande Erik Bergkvist. Överenskommelsen gällde bland annat att öka samhällets delaktighet i EU-frågor. För att öka medborgarnas medvetenhet om kommunernas och regionernas EU-arbete kommer Europaforum Norra Sverige bland annat att verka för ökad spridning av Europaforums ställningstaganden via medlemmarnas och EFNS:s egna sociala mediekanaler.

Europaforum Norra Sverige

EU i lokalpolitiken i ny, uppdaterad version

SKL kommer också att uppdatera rapporten om EU i lokalpolitiken. Förbundet ser över skriften från 2010 I den nya rapporten som beräknas vara klar i juni avser SKL också att visa på det smörgåsbord av möjligheter för kommuner, landsting och regioner, att i sin tur påverka beslut som fattas i EU – en ”guidebok” i påverkansarbete om ni så vill. Den uppdaterade av rapporten EU i lokalpolitiken kommer också att användas för att förstärka kunskapsseminariet och visa på aktuella exempel från andra delar av landet än där utbildningen genomförs.

EU i lokalpolitiken 2018

Utredningen som ligger bakom

Regeringen tillsatte i juni 2014 en utredning med uppdrag att utreda möjligheterna att främja insyn, delaktighet och inflytande för individer och aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU. Särskild utredare var universitetslektor Maria Strömvik, Lunds universitet. Sveriges Kommuner och Landsting hade Lotta Håkansson Harju (S), f d ordförande i beredningen för internationella frågor samt fd ledamot i Regionkommittén med som expert i utredningen. SKL har på tjänstemannanivå gjort inspel och kommit med synpunkter under utredningens gång.

Utredningen presenterade i början av 2016 betänkandet EU på hemmaplan. Betänkandet utgår ifrån de tre övergripande områden i utredningen; kunskapshöjande åtgärder, ökad delaktighet och insyn samt bättre informationstillgång. SKL yttrade sig över de förslag som dels påverkar våra medlemmar, dels de som påverkar SKL:s möjlighet att bedriva en aktiv och effektiv intressebevakning i Sverige och på europeisk nivå å våra medlemmars vägnar. 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Flordal
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot