Publicerad: 1 december 2017

Delaktighet i EU

Ungefär 60 procent av punkterna på en dagordning från kommunfullmäktige påverkas av EU. Motsvarande siffra för landstingen är ungefär 50 procent.

Varför behövs ökad delaktighet?

Att över hälften av besluten i kommuner och landsting påverkas av EU innebär att EU också är en viktig del i våra medlemmars arbete. EU sätter ramar som direkt och indirekt påverkar den lokala och regionala nivån genom exempelvis upphandlingslagstiftning, statsstödsregler och miljölagstiftning. EU ger också möjligheter och förutsättningar till stora delar av deras verksamhet genom tillgängliggörande av fondmedel och erfarenhetsutbyten.

Med anledning av att EU utgör en viktig del av våra medlemmars vardag och verksamhet är det viktigt att fler får kunskap om att vi påverkas och hur vi påverkas. I nästa steg är det också viktigt att veta hur man kan påverka EU och därmed sina förutsättningar. I dagsläget är vi för få som vet tillräckligt för att se dessa möjligheter. Vi är också många som försöker ändra på detta.

EU påverkar besluten på lokal och regional nivå

EU påverkar nästan alla verksamhetsområden inom kommun- och landstingssektorn, antingen direkt eller indirekt. I egenskap av arbetsgivare, serviceproducent, tillsynsmyndighet och samhällsbyggare är det nödvändigt att ha kunskap om vad som sker i EU. SKL arbetar därför redan idag aktivt för att stärka kunskapen hos medlemmarna likväl som internt på förbundet gällande EU:s inflytande över den lokala och regionala nivån och med att främja möjligheterna för intressebevakning på europeisk nivå.

En hel del arbete görs alltså redan men det behövs mer insyn, bättre delaktighet och möjligheter till inflytande för svenska aktörer att påverka frågor som beslutas inom EU. Sådan påverkan behöver ske såväl på hemmaplan som ute i Europa. Det är likväl på regional och lokal som på nationell nivå av stor vikt att bidra till en demokratisk utveckling och att stärka individens möjligheter till inflytande.

EU-handslaget

Handslag för att stärka Sveriges röst i EU

Sveriges EU-minister Ann Linde bjöd 7 december 2016 in arbetsmarknadens parter till ett så kallat EU-handslag. Handslaget var startskottet på ett arbete för att gemensamt arbeta för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU-samarbetet.

– Medborgare och civilsamhälle måste ges bättre förutsättningar att aktivt delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå. Därför tar vi idag i hand på att öka kunskapen om EU och stärka möjligheten till delaktighet i EU-arbetet, sa Ann Linde.

EU-minister Linde avslutade seminariet med att säga att hon hoppades på att det även skulle bli lokala och regionala EU-handslag runt om i hela Sverige. SKL bistår medlemmarna på olika sätt i förberedelsearbete och genomförande. I de regionala EU-handslagen ingår att företrädare för den lokala, regionala och statliga nivå skakar hand på sina respektive åtaganden. Även andra parter såsom till exempel det civila samhället, näringslivet, de lokala fackförbunden och universitet och högskolor kan bjudas in till EU-handslag.

SKL:s ska att höja kunskapen om EU:s påverkan

SKL har åtagit sig att arbeta aktivt med kunskapshöjande insatser gällande EU:s påverkan på den lokala och regionala politiken genom en rad olika insatser vilka kommer att presenteras löpande under året. Utgångenspunkten för arbetet är att kopplingen mellan ”lokal” sakpolitik och EU-nivån måste bli tydlig. Det är denna koppling som tydliggör hur EU fungerar och påverkar den lokala och regionala nivån i praktiken och som kan skapa långsiktigt engagemang och förändring. Några exempel på sakfrågor, som helt eller delvis beslutas på EU-nivå och som är av stor vikt för förbundets medlemmar är offentlig upphandling, statsstödsfrågor kopplat till exempelvis regionala flygplatser, energieffektiviseringsfrågor och arbetsmiljölagstiftning.

EU-handslaget

Detta gör SKL 2017

Kunskapsseminarium med SIEPS

Tillsammans med Sieps, Svenska institutets för europapolitiska studier, har SKL tagit fram en utbildning, ett kunskapsseminarium, som inriktar sig på att tydliggöra kopplingen mellan lokal sakpolitik och EU-nivån. Detta görs genom att aktuella sakfrågor i aktuell kommun, landsting eller region är utgångspunkten vid varje kunskapsseminarium.

Seminariet riktar sig till förtroendevalda på lokal och regional nivå samt till tjänstepersoner i kommuner, landsting och regioner.

Kunskapsseminarieum: Den lokala och regionala nivån i EU

EU-handslag hos medlemmar

Flera av SKL:s medlemmar planerar lokala och regionala handslag med EU-minister Ann Linde runt om i landet under våren och hösten 2017. Här kommer du att kunna läsa mer om dessa samt hitta länkar till aktuell information.

Region Gävleborg 28 november 2017
Den 28 november samlades politiska företrädare för Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåkers kommun samt prorektorn för Högskolan i Gävle samt EU- och handelsminister Ann Linde för att diskutera gemensamt arbete för att öka kunskaperna och engagemanget i EU-frågor på lokal, regional och nationell nivå och inom olika verksamheter. Aktörerna kom överens om att samarbetet öka och att de politiska företrädarna, inte minst i valtider, bör ta sitt ansvar och koppla an EU till de lokala och regionala frågorna.

I samband med EU-handslaget invigde EU- och handelsminister ett regionalt exportcenter inom ramen för regeringens initiativ Team Sweden. Region Gävleborg har sedan juni 2015 samlat nationella och regionala aktörer som på något sätt arbetar med att främja internationalisering av små och medelstora företag i regionen. Det kallas för ”Team Gävleborg” Fokus har varit inriktat på att genom ökad koordinering mellan aktörerna och gemensamma
insatser förenkla för företag (SME) att bli mer internationella, dvs. export/import och andra internationella samarbeten. Detta arbete kommer att få ett större möjligheter att göra just detta när flera aktörer samlas under samma tak, och med samma mål: att få ut fler SME-företag på den internationella marknaden.

I ”Team Gävleborg” ingår och samverkar följande organisationer; Mellansvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI, EKN (Exportkreditnämnden), EEN (European Enterprise Network), Högskolan i Gävle, Gävle Kommun, Region Gävleborg, SEK (Svensk Exportkredit), Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Invest in Gävleborg, den regionala inkubatorn Movexum, samt klustren Future Position X och Fiber Optic Valley.

Handslag ska öka delaktighet i EU frågor

Värmland 7 november 2017
EU-och handelsminister Ann Linde ingick den 7 november ett EU-handslag med Region Värmland, Karlstad kommun, Storfors kommun och Karlstad universitet. Under ett panelsamtal fick aktörerna ge sin syn på kunskapen, delaktigheten och engagemanget kring EU-relaterade frågor, både i Värmland och i den egna organisationen. Paneldeltagarna var eniga om att det finns utrymme för förbättring och åtog sig i EU-handslaget att höja ambitionen i det EU-relaterade arbetet.

Värmländskt EU-handslag för ökad delaktighet

Dalarna 4 oktober 2017
Den 4 oktober besökte EU- och handelsminister Ann Linde Dalarna och ingick EU-handslag med Region Dalarna, Falu kommun, Hedemora kommun, Borlänge kommun och Säter kommun.

EU-handslag: Dalarna satsar på kunskap och höjt deltagande i Europaparlamentsvalen

EU-ministern besökte Dalarna: "Vi kan påverka mycket mer än vi tror"

Västsverige 29 september 2017
EU- och handelsminister Ann Linde har ingått ett EU-handslag med Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs stad. EU-handslaget var ett officiellt sidomöte till toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt och ägde rum den 29 september 2017 på Världskulturmuseet i Göteborg.

EU-höst 2017 i Göteborg

EU-toppmöte

Västsvenskt EU-handslag för ökad delaktighet

Europaforum Hässleholm 31 augusti 2017
I samband med Europaforum Hässleholms femtonårsjubileum ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Skåne Nordost och Hässleholm kommun. I EU-handslaget åtog sig de lokala och regionala aktörerna bland annat att erbjuda sina företroendevalda och anställda att delta i den utbildning som Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) anordnar tillsammans med SKL.

Kunskapssatsning i fokus vid EU handslag i Hässleholm, Regeringen

Gotland 5 juli 2017
Under Almedalsveckan i juli 2017 ingick Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland ett gemensamt EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. Deltog gjorde Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, EU- och handelsminister Ann Linde, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson samt Gotlands läns landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Aktörerna diskuterade behovet av ökad kunskap och förståelse för det europeiska samarbetet samt vikten av att samarbete lokalt på Gotland för att nå denna målsättning. Att kunskapssatsningar behövs på olika nivåer, underströks vid seminariet.

EU-handslag Gotland

Region Östergötland 23 maj 2017
I samband med Region Östergötlands internationella dag den 23 maj besökte EU-minister Ann Linde Norrköping för att ta regionala och kommunala ”EU-handslag”. Överenskommelsen handlar bland annat om att öka samhällets delaktighet i EU-frågor och ingicks med regionen, Norrköping, Linköping och Mottala.

Internationella dagen i Region Östergötland: EU-handslag för ökad delaktighet

Europaforum Norra Sverige 22 februari 2017

Det första regionala handslaget genomfördes den 22 februari i Skellefteå med Europaforum Norra Sverige och dess ordförande Erik Bergkvist. Överenskommelsen gällde bland annat att öka samhällets delaktighet i EU-frågor. För att öka medborgarnas medvetenhet om kommunernas och regionernas EU-arbete kommer Europaforum Norra Sverige bland annat att verka för ökad spridning av Europaforums ställningstaganden via medlemmarnas och EFNS:s egna sociala mediekanaler.

Europaforum Norra Sverige

EU i lokalpolitiken i ny, uppdaterad version

SKL kommer också att uppdatera rapporten om EU i lokalpolitiken. Förbundet ser över skriften från 2010 I den nya rapporten som beräknas vara klar i juni avser SKL också att visa på det smörgåsbord av möjligheter för kommuner, landsting och regioner, att i sin tur påverka beslut som fattas i EU – en ”guidebok” i påverkansarbete om ni så vill. Den uppdaterade av rapporten EU i lokalpolitiken kommer också att användas för att förstärka kunskapsseminariet och visa på aktuella exempel från andra delar av landet än där utbildningen genomförs.

EU i lokalpolitiken (2010)

EU in local politics (2010, engelsk version)

Utredningen som ligger bakom

Regeringen tillsatte i juni 2014 en utredning med uppdrag att utreda möjligheterna att främja insyn, delaktighet och inflytande för individer och aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU. Särskild utredare var universitetslektor Maria Strömvik, Lunds universitet. Sveriges Kommuner och Landsting hade Lotta Håkansson Harju (S), f d ordförande i beredningen för internationella frågor samt fd ledamot i Regionkommittén med som expert i utredningen. SKL har på tjänstemannanivå gjort inspel och kommit med synpunkter under utredningens gång.

Utredningen presenterade i början av 2016 betänkandet EU på hemmaplan. Betänkandet utgår ifrån de tre övergripande områden i utredningen; kunskapshöjande åtgärder, ökad delaktighet och insyn samt bättre informationstillgång. SKL yttrade sig över de förslag som dels påverkar våra medlemmar, dels de som påverkar SKL:s möjlighet att bedriva en aktiv och effektiv intressebevakning i Sverige och på europeisk nivå å våra medlemmars vägnar. 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot