Publicerad: 25 januari 2016

EU påverkar lokalpolitiken

Ungefär 60 procent av kommunernas verksamhet påverkas av EU på något sätt. Motsvarande siffra för landstingen och regionerna är ca 50 procent.  

EU påverkar nästan alla verksamhetsområden inom kommun- och landstingssektorn, antingen direkt eller indirekt. I egenskap av arbetsgivare, serviceproducent, tillsynsmyndighet och samhällsbyggare är det nödvändigt att ha kunskap om vad som sker i EU.

I SKL:s skrift EU i lokalpolitiken kan du läsa mer om hur EU påverkar den lokala nivån. Den finns även sammanfattad på engelska.

EU i lokalpolitiken (PDF, nytt fönster)

EU in local politics (PDF, nytt fönster)

Så påverkar EU kommuner, landsting och regioner

EU:s påverkan kan handla om EU-lagstiftning som måste följas, till exempel om hur varor och tjänster får köpas in eller kvalitet på luft och vatten. Det kan också handla om gemensamma mål för till exempel sysselsättning eller utbildning som EU-länderna bör uppnå.

Den största delen av EU:s budget består av fonder och program som kommuner, landsting och regioner kan söka pengar från för projekt inom till exempel forskning, miljö och utbildning.

Samhällsbyggare

Kommunerna har en viktigt roll som samhällsbyggare genom det kommunala planmonopolet som innebär att varje kommun har ensamrätt att besluta om hur dess mark skall bebyggas. EU påverkar denna verksamhet genom till exempel lagstiftning som reglerar vilken hänsyn som måste tas till miljön vid byggnation av olika slag.

Serviceproducent

Kommuner, landsting och regioner är stora serviceproducenter som ansvarar för viktiga samhällstjänster till medborgarna såsom vård, skola och omsorg. De ansvarar också för service som är av stor vikt för samhällets funktion som kollektivtrafik, snöröjning och vatten- och avfallshantering. EU påverkar denna verksamhet på flera sätt, till exempel genom lagar som reglerar hur varor och tjänster får upphandlas.

Arbetsgivare

Kommuner, landsting och regioner är också stora arbetsgivare som tillsammans sysselsätter ungefär 1,1 miljoner människor. EU påverkar denna roll genom regler om bland annat arbetstid, säker arbetsmiljö och likabehandling i arbetslivet.

Tillsynsmyndighet

Kommunerna har även ett ansvar för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och livsmedelsproduktion. Denna verksamhet regleras av en omfattande EU-lagstiftning som syftar till att skydda både miljön och konsumenten.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot