Publicerad: 12 oktober 2018

Europa 2020-strategin

Europa 2020-strategin är EU:s strategi för tillväxt, jobb och välstånd. Kommuner, landsting och regioner har ansvar för många områden som är kopplade till strategin. 

Europa 2020 är EU:s tioåriga strategi som syftar till att skapa smart, hållbar tillväxt för alla. Strategin innehåller fem överordnade mål som ska nås innan år 2020. De handlar om sysselsättning, energi och klimat, innovation, utbildning och social sammanhållning.

Europa 2020-strategin på lokal och regional nivå

Den regionala utvecklingen är en central fråga i Europa 2020-strategin. En lokal och regional förankring av strategins mål och intentioner är helt avgörande för att nå målen.

EU:s lagstiftning, strategier och budget samt EU-ländernas nationella politik ska bidra till att uppnå målen i strategin. Detta påverkar i sin tur kommuner, landsting och regioner. Till exempel ska regionala utvecklingsstrategier ta hänsyn till Europa 2020-strategin. Insatser för lokal och regional utveckling, som finansieras av EU:s fonder och program, ska bidra till att uppfylla strategins mål.

SKL:s gjorde en kartläggning år 2013 om hur tretton av de kommunala samverkansorganen i Sverige arbetar för att genomföra strategin.

Europa 2020-strategins regionala förankring (PDF, nytt fönster)

SKL:s arbete med strategin

Varje år tar Sverige fram nationella reformprogram om uppnådda framsteg och planerade insatser för att nå målen. SKL arbetar för att synliggöra det arbete som sker lokalt och regionalt i reformprogrammet.

SKL:s bidrag om arbetet på lokal och regional nivå för att nå målen finns i bilagan till Sveriges nationella reformprogram. 

Sveriges nationella reformprogram 2016 (Regeringskansliets webbplats)

SKL deltar i de regelbundna överläggningar om strategin mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. På politisk nivå sker samråd årligen inför vårtoppmötet i februari-mars. På tjänstemannanivå sker samråden minst tre gånger per år. Mötena syftar bland annat till att diskutera den årliga tillväxtrapporten, det nationella reformprogrammet och genomförandet av Europa 2020-strategin i Sverige.

SKL deltar också i den politiska debatten på EU-nivå om Europa 2020, bland annat via Regionkommittén och CEMR.

SKL om Europa 2020-strategin

SKL svarade på kommissionens samråd om halvtidsöversynen av strategin hösten 2014. Förbundet anser att regionala mål är viktiga i Europa 2020-strategin. Målen ska däremot bygga på frivillighet och tas fram av regioner utifrån deras regionala förutsättningar.

SKL:s yttrande om Europa 2020-strategin (PDF, nytt fönster)

Regionkommitténs plattform för Europa 2020

EU:s Regionkommitté har en övervakningsplattform om Europa 2020. Där kan regioner och städer utbyta lösningar för att skapa jobb och tillväxt. Plattformen tar också fram rapporter och skrifter om Europa 2020-strategin på lokal och regional nivå.

Regionkommitténs plattform för Europa 2020-strategin

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot