Publicerad: 22 december 2017

Ökad insyn och stärkt dialog i frågor som beslutas på EU-nivå

I måndags överlämnade utredningen om delaktighet i EU sitt betänkande till kultur- och demokratiministern. Förslagen stämmer i stort överens med vad SKL påpekat, bland annat om behovet av en tidigare och stärkt dialog i frågor som beslutas på EU-nivå.

Utredningen om delaktighet i EU har haft i uppdrag att ge förslag på hur medborgare och organisationer ska få bättre insyn och delaktighet i frågor som beslutas på EU-nivå. I sitt betänkande föreslår utredningen att regeringen behöver ett öppnare arbetssätt för att möjliggöra ett tidigare deltagande i beslutsprocessen än idag.

Betänkande av utredningen om delaktighet i EU - EU på hemmaplan

Tidigare och stärkt dialog innan beslut på EU-nivå

Utredningen konstaterar att regeringen behöver tidigarelägga och stärka dialogen med olika aktörer i frågor som beslutas på EU-nivå, både för att inhämta kunskap och för att förankra Sveriges position.

SKL välkomnar detta. Idag involveras kommuner och landsting sent i beslutsprocessen i frågor som berör dem, till exempel offentlig upphandling och miljölagstiftning. Oftast sker detta när lagstiftningen redan är beslutad på EU-nivå och ska genomföras i Sverige.

SKL i panelsamtal om utredningen om delaktighet i EU.

- Att inte tillvarata den lokala och regionala nivåns kunskap och erfarenheter i ett tidigt skede innebär att regeringens ståndpunkt endast representerar ett nationellt perspektiv. Det riskerar att leda till en ineffektiv lagstiftning, säger Jerker Stattin, chef för SKL:s internationella sektion.

- Utredningens förslag är intressanta. Det kniviga blir att få till tidsaspekterna för att få en så bra samrådsprocess som möjligt i Sverige, säger Jerker Stattin.

För att involvera olika aktörer tidigare föreslår utredningen bland annat EU-beredningsgrupper i viktiga sakfrågor som väntas leda till ny EU-lagstiftning. I samband med det förberedande lagstiftningsarbetet föreslås också nationella e-samråd. Utredningen anger också att myndigheternas samråds- och informationsansvar i deras EU-relaterade uppgifter behöver förtydligas.

Ökad EU-kunskap i kommuner, landsting och regioner

Resultatet från utvärderingen visar att sju av tio kommunpolitiker anser att EU-beslut har stor eller ganska stor påverkan för kommunerna. Däremot anser 56 procent att de inte har tillräcklig kunskap för att diskutera EU-beslut med sina väljare.

För att öka kunskapen om EU:s betydelse för den lokala nivån och möjligheter till inflytande, föreslår utredningen bland annat kompetensinsatser för förtroendevalda och tjänstemän i kommun, landsting och region.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot