Publicerad: 24 mars 2017

Regionkommittén vill att EU:s medborgare ska få bättre och effektivare sjukvård

EU bör stödja arbetet med att förebygga kroniska sjukdomar, främja ny digital teknik som e-hälsa och fortsätta arbeta mot antibiotikaresistens. Det är några av de förslag som Regionkommittén tar upp i sitt yttrande om hälsotillståndet i EU, som antogs vid kommitténs plenarmöte i Bryssel 22 mars.

Den genomsnittliga EU-invånaren har idag en god hälsa. Vi är friskare, lever längre och har bättre tillgång och kvalitet på vården än någonsin tidigare. Ändå finns det många gemensamma utmaningar inom hälsa för EU-länderna.

– För att uppnå jämlik hälsa, är det viktigt att alla har tillgång till hälso- och sjukvård. De europeiska hälsosystemen måste anpassas till en situation där kroniska sjukdomar står för en mycket stor del av hälso- och sjukvårdens kostnader, säger yttrandets rapportör Birgitta Sacrédeus (KD) från Landstinget Dalarna.

EU har ett begränsat men viktigt uppdrag för folkhälsan

EU har generellt sett inte mandat att lagstifta i sjukvårdsfrågor. Hur vården ska organiseras, finansieras och tillhandahållas är en nationell fråga. Detta ger stor variation i hur hälso- och sjukvårdssystemen är utformade i unionen. Men genom att samarbeta mer kring hälsa kan ländernas system förbättras, fastslår yttrandet.

Regionkommittén föreslår att EU bör bidra med rekommendationer och råd samt hjälpa medlemsländerna att utbyta erfarenheter med varandra. kommittén vill bland annat stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, ge psykisk hälsa samma prioritet som fysisk hälsa, stärka primärvården för att minska onödig sjukhusvistelse samt effektivisera vården med hjälp av digitalisering.

EU-kommissionen tar nu arbetet vidare

EU-kommissionen, vars uppdrag är att föreslå ny EU-lagstiftning, presenterade förra året ett initiativ under namnet ”Hälsotillståndet i EU”. Initiativet ska samla expertis för att stödja medlemsländerna i arbetet med att utveckla vård och hälsa. Det första steget var rapporten ”Health at a glance: Europe”, som släpptes slutet av förra året.kommissionen nu arbetet. Nästa steg är att ta fram landspecifika hälsoprofiler för varje medlemsland.

– Jag är mycket nöjd med vårt inspel till kommissionen. Sjukvården är i mångt och mycket en lokal- och regional angelägenhet vilket bör prägla det fortsatta arbetet, säger Birgitta Sacrédeus (KD) som efter några intensiva dagar i Bryssel nu kan återvända till sitt uppdrag som oppositionsråd i Dalarna.

Rapportör Bigitta Sacredeus (KD) och expert Erik Svanfeldt (SKL)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot