Publicerad: 7 februari 2018

Inbjudan nätverk - Medborgardialog kring verksamhetsresultat

SKL bjuder in till ett kostnadsfritt nätverk; Medborgardialog kring verksamhetsresultat med målet att få en tydligare bild av vilka mått och resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av, samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Förutsättningar för att delta

Projektet startar på strategisk nivå och men under arbetets gång ska deltagande kommuner involvera en av sina verksamheter.

  • Vi förutsätter att den eller de deltagare som representerar kommunen på nätverksträffarna och driver arbetet på hemmaplan, både har erfarenheter från controllerfunktion (eller motsvarande) samt erfarenheter kring medborgardialog.
  • Om kommunen erbjuds plats i nätverket ska kommunstyrelsen fatta ett formellt beslut om deltagande. Beslutet bör ha fattas innan första mötet i april 2018.
    En styrgrupp ska inrättas i kommunen och styrgruppen deltar aktivt i arbetet.
  • Projektet genomför ett antal nätverksträffar, som samtliga kommer att äga rum i Stockholm. Mellan nätverksträffarna åtar sig kommunen att driva ett eget utvecklingsarbete på hemmaplan.

Intresseanmälan

Anmälan ska ske senast den 28 februari 2018 till: Linda.Nordberg@skl.se.

  • Till intresseanmälan ska en kort beskrivning bifogas, max en A4), med en motivering av varför kommunen vill ingå i nätverket och vilka utvecklingsbehov kommunen har inom detta område.
  • Antalet deltagande kommuner är begränsat till cirka 8 -10 kommuner. Om intresserade kommuner skulle överstiga detta antal kommer en urvalsprocess att ske.

Tidplan 2018-2019

Nätverket startar i april 2018. En avslutning sker i april 2019 då deltagande kommuner gör en sammanfattning av sina erfarenheter i syfte att sprida dessa till andra kommuner som lärande exempel.

Kostnad

Det är avgiftsfritt för kommunerna att delta i projektet, men kommunen bekostar själva sina resor och eventuella kostnader för boende i samband med nätverksträffarna.

Fakta

Under de senaste åren har diskussionen om fakta blivit allt mer central och falsk fakta eller
förvrängd fakta används allt mer för att sprida ett politiskt budskap. Att engagera
medborgarna, öka tilliten gentemot offentlig verksamhet och skapa former för delaktighet
och dialog för det lokala samhället blir en allt viktigare fråga för kommuner och landsting.

Medborgare är intresserade att delta i samhällsdebatten, men utifrån sina förutsättningar
och behov. Samtidigt ser förtroendevalda i kommuner och landsting ett allt större behov av
att få kunskap om hur dialogen med medborgarnas kan utvecklas för att stärka ett
demokratiskt hållbart samhälle och uppnå en effektiv och transparent verksamhet utifrån
vad medborgarna uppfattar skapar värde.

Offentlig verksamhet har här ett stort ansvar att tillgängliggöra och skapa transparens kring
resultat för att återuppbygga tillit och värna vårt demokratiska system. Då räcker inte med
att enbart publicera resultat och fakta utan det måste ske på ett sätt som blir begripligt och
intressant för mottagaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot