Publicerad: 12 december 2017

Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

Välfärdsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning. Utredningen har också presenterat ett delbetänkande Ordning och reda i välfärden, november 2016. 

Välfärdsutredningens uppdrag

Välfärdsutredningens uppdrag har varit att analysera hur kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Dessutom har utredningen sett över hur den ekonomiska insynen i privat utförd välfärd med offentlig finansiering kan utvecklas.

Utredningens slutsatser

Ilmar Reepalu presenterar slutsatserna i Välfärdsutredningen på ett seminarium (cirka 90 minuter) som SNS arrangerade. Betänkandet kommenteras av Stefan Jönsson, biträdande avdelningschef för Konkurrensverkets analysavdelning, samt ekonomiprofessorerna Anders Anell och Mats Bergman.

Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Video: Presentation av betänkande (37 minuter), Regeringen

Utredningen innehåller konkreta förslag

Bland annat att:

  • En sekretessbrytande bestämmelse införs för att underlätta kommuners och landstings möjlighet till uppföljning av välfärdsverksamhet som bedrivs av privata utförare.
    Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska ges bättre förutsättningar för att tillhandahålla kompletta register.
  • Välfärdsutredningen gör även bedömningen att det är särskilt komplext att definiera och mäta kvalitet i välfärden, eftersom viktiga kvaliteter i välfärdssektorn skapas i mötet mellan personal och barn och vuxna som behöver insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst eller som går i skolan. Att på ett rättvisande sätt mäta kvaliteten i dessa möten är svårt.

Kort sammanfattning

  • Välfärden behöver bli mer personcentrerad. Huvudmän och andra aktörer måste bli bättre på att samverka runt individen för att kvaliteten inom välfärden ska förbättras.
  • Jämlikhet är ett centralt värde i välfärden och en viktig aspekt av kvalitet.
  • Medarbetare med rätt kompetens är välfärdens viktigaste resurs och en förutsättning för en välfärd av god kvalitet.
  • När verksamhet överlämnas till privata utförare har kommuner och landsting kvar sitt ansvar som huvudmän för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det går inte att enbart förlita sig på brukarens val för att uppnå en god kvalitet. Att utforma bra och tydliga krav och ha en fungerande uppföljning är centralt för huvudmännen. Insyn måste säkerställas även hos privata utförare.
  • Staten har ett övergripande ansvar för välfärden genom sin roll som tillstånds- och tillsynsmyndighet. Tillsynen måste fungera väl. Detta är av avgörande betydelse för att kontrollera att verksamheten uppfyller de lagstadgade kvalitetskraven. Staten har också en viktig roll i att bidra med kunskap genom exempelvis nationella riktlinjer.

Källa: Regeringen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot