Publicerad: 21 september 2017

Skapa resultatpresentationer, presentera KKiK-resultat

Här finner du stöd för att skapa resultatpresentationer. SKL har gjort en undersökning av 227 KKiK-kommuners resultatpresentationer i syfte att inventera, hitta exempel och sprida framgångsfaktorer.

Betydelsen av resultatpresentationer

Bra resultatpresentationer över kommuners kvalitet ökar förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Om resultatpresentationerna inte är intresseskapande, är svåra att tyda eller inte relaterar till invånarnas vardag, kan invånarna få svårare att bli välinformerade. Detta försämrar deras förutsättningar att göra aktiva och medvetna politiska val samt engagera sig i kommunens politiska arbete, till exempel i medborgardialoger.

Enkelt, lättbegripligt och tillgängligt

I presentationer för invånare är det viktigt att vara enkel, lättbegriplig och tillgänglig. Det är därför också detta som undersökningen huvudsakligen tittat på. Enkelhet, begriplighet och tillgänglighet kan ha både med presentationsform, design och innehåll att göra men också hur och var man väljer att presentera sin presentation.

Exempel där presentationen är enkel, lättbegriplig och tillgänglig

Övertorneå har visat en KKiK-film i kommunens TV-kanal (YouTube)

Helsingborg låter invånarna fritt jämföra kommunen mot andra i ett interaktivt system

Användbara verktyg

Förutom en inventering har undersökningen även resulterat i flera användbara tips och idéer. Exempel från de kommuner som bidragit med material kan med fördel användas för omvärldsbevakning.

Exempel och tips för en bra resultatpresentation (PDF, nytt fönster)

Tre idéer för att utveckla din resultatpresentation (PDF, nytt fönster)

Medverkande kommuner (PDF, nytt fönster)

Detta visar undersökningen 2015

KKiK Resultatpresentationer: en kvalitativ undersökning 2015 (PDF, nytt fönster)

Vanligast är att visa SKL:s resultatrapport därefter en webbpresentation

  • Av 227 inventerade kommuner gör 42 % (96) en särskild presentation för invånare på sin kommuns hemsida. Antingen direkt på sidan eller i en pdf eller liknande.
  • Det betyder att mer än hälften av alla KKiK-kommuner inte gör en särskild bearbetad presentation för invånare. Istället länkar många till SKL:s rapport.

Få gör tryckta skrifter och filmer

86 kommuner svarade på undersökningen. Av dessa svarade tretton kommuner att de gör tryckta skrifter som sänds ut till hushåll.

Eftersom inte alla invånare har tillgång till eller kan använda internet kan detta innebära ett tillgänglighetsproblem. Att göra tryckta presentationer kan därför öka förutsättningarna för att inkludera fler invånare.

Använd din kommuns egen tidning

Många kommuner kan ha svårt att budgetera för extra skrifter, broschyer med mera. Det kan vara effektivt att utnyttja kanaler som redan finns, till exempel kommunens tidning. Undersökningen visar att endast fyra kommuner använder sin kommuntidning för KKiK-presentationer.

Årsredovisningen är den tredje vanligaste presentationsformen

Av de 86 kommuner som svarade på undersökningen presenterar 43% (37) KKiK i den formella årsredovisningen, eller i populärversion för medborgaren. Vissa kommuner gör både och.

Film ökar förutsättningar för tillgänglighet

Åtta kommuner arbetar med film. Endast en kommun presenterar sin film i kommunens egen TV-kanal. Detta val ger ökade förutsättningar för tillgänglighet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot