Publicerad: 14 november 2018

Område Stöd och omsorg

Området fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 • få kunskap om hur brukare inom individ- och familjeomsorgen ser på det stöd de erhållit av socialtjänsten,
 • få kunskap om hur många brukare som kommit ut i varaktig försörjning efter insats hos socialtjänsten,
 • få kunskap om hur lång tid ett genomsnittligt handläggningsförfarande tar (i handläggningstiden ska också stöd för att få ihop en komplett ansökan räknas in),
 • få en överblick av kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen för att kunna jämföra kostnader med liknande kommuner,
 • få kunskap om genomsnittlig väntetid en person får vänta på ett boende från det att beslutet om boende fattats,
 • ge ensamlad bild av vilka kvalitetsaspekter somfinns inomLSS gruppoch serviceboende somär finansierade av kommunen,
 • få kunskap om brukares uppfattning om kvalitet. Frågan om inflytande är av särskild vikt för personer med kognitiva funktionsvariationer,
 • få en överblick över kostnaden inom verksamheterna som ger stöd till personer med funktionsnedsättning,
 • ge kunskapomkommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov (det vill säga kunna ge de äldre en plats inom rimlig tid),
 • få kunskapomhur väl kommunen säkrar behovet av personalkontinuitet för äldre med behov av omsorg i hemmet,
 • ge kunskapomkvalitetsaspekter i kommunen utifrån en uppsättning delnyckeltal - sammantaget ger de en resultatbild av styrkor och svagheter i kvaliteten för kommunens särskilda boenden,
 • ta reda på hur de äldre värderar sitt boende och sin hemtjänst,
 • få en överblick över kostnaden inom äldreomsorgens verksamheter.

Vidare information om området och nyckeltalen finner du i verktygslådan för KKiK

Varbergs kommuns arbete inom särskilt boende

Lena Andersson, Socialnämndens ordförande och Ann-Louise Brolin kvalitetsansvarig socialförvaltningen i Varbergs kommun, beskriver i filmen deras arbete med att, genom fokus på trygghet och aktivering, förbättra och förtydliga kvaliteten inom äldreomsorgens särskilt boende, något som lett till att alla värden i brukarbedömningen ökat.

Sveriges bästa hemtjänst finns i Vännäs

Områdeschef Ann-Sofi Holm Danielsson presenterar viktiga lärdomar kring förbättringsarbete av kontinuitet och så kallat kontaktmannaskap i Vännäs kommuns hemtjänst. Förändrad bemanningsplanering och ruttupplägg har bidragit till förbättringarna.

Fler lärande exempel stöd och omsorg

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Leif Eldås
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot