Publicerad: 6 april 2018

Kvalitet, effektivitet

Kvalitet och effektivitet handlar om att utifrån medborgares, brukares och patienters perspektiv utveckla kvaliteten på välfärdstjänsterna till lägsta möjliga kostnad. SKL ger stöd till medlemmarna i att kunna ta ett helhetsgrepp kring kvalitet och effektivitet.

Illustration: en hand som skriver en matematisk uträkning

Utveckla kvalitet och effektivitet

Att kommuner, landsting och regioner tillhandahåller högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad låter som en självklarhet men vägen dit är inte alltid enkel. Jämförelser visar på stora skillnader av kvalitet och kostnader både inom som mellan kommuner och landsting. Skillnader som inte är medvetna eller har en naturlig förklaring.

Tjänstekvalitet

Tjänstekvalitet handlar om att kunna leverera tjänster som tillfredsställer och helst överträffar brukarnas och patienternas behov och förväntningar. Det bygger på att kommunen eller landstinget har god kännedom om behoven och av förväntningarna. Rätt kvalitet uppnås och förväntningar infrias, behov tillgodoses och krav uppfylls.

Effektivitet

Effektiv blir en tjänst när man får ut största möjliga kvalitet för insatta resurser. Samverkan kring en verksamhet har blivit ett vanligt använt verktyg för många som vill effektivisera. Processkartläggningar och digitalisering är andra exempel. För att kunna avgöra graden av effektivitet behöver man jämföra sin kvalitet och sina kostnader.

SKL ger stöd i att ta ett helhetsgrepp

SKL försöker på olika sätt stödja medlemmarna i att kunna ta ett helhetsgrepp kring kvalitet och effektivitet. Genom olika utvärderingsverktyg, utarbetade och prövade arbetssätt eller goda exempel kan kommuner och landsting hitta inspiration och stöd.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot