Publicerad: 10 oktober 2018

Effektivitetsverktyg - brukartid och kostnadsberäkning

Att mäta tid hos brukare, brukartid, är ett av få konkreta verktyg i
arbetet med att effektivisera inom offentlig verksamhet. Om det varit möjligt hade vi gärna presenterat en komplett uppsättning
av verktyg, men ämnesområdet är alltför komplext.

Vår förhoppning är att dessa exempel kan ge inspiration till ett fortsatt effektiviseringsarbete för kommuner.

Brukartid i fokus - ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Efter ett projektarbetet redovisar vi resultat och erfarenheter kring ett samverkansprojekt mellan SKL och sju kommuner. De prövade modellen inom grundskola, äldreomsorg, socialtjänst, LSS-verksamhet och teknisk service.

Brukartid i fokus

Brukartid ett effektiviseringsverktyg - erfarenheter och framtid

Det är naturligt att se den tid som personalen tillbringar hos brukaren som ett av flera mått på effektivitet. I rapporten redovisas erfarenheter med att mäta och använda brukartid som styrinstrument.

Brukartid ett effektiviseringsverktyg

Metod för kostnadsberäkning av olika insatser

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika insatser inom äldre- och handikappomsorg. KPB bygger på avidentifierade individdata, vilket innebär att vård och service för olika typer av brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv, effektivitet exempelvis.

Kostnad per brukare

Publikationer
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot