Publicerad: 10 januari 2018

Uppföljning och analys

Alla välfärdstjänster ska följas upp och utvärderas. SKL ger stöd i arbete med att utveckla system, rutiner och arbetssätt så att medlemmarna kan kvalitetssäkra sina tjänster. För uppföljning- och analysarbetet finns det ett antal verktyg, metodstöd och modeller att använda.

En cirkel som beskriver tre fokusområden: Planering, uppföljning och analys samt åtgärd

Uppföljningens huvudsyfte

  • Skapa en kontroll att verksamheterna drivs enligt  uppdragsbeskrivningar och avtal
  • Möjliggöra utveckling av verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster

Uppföljningsguiden ger stöd till dig som arbetar med uppföljning

Se hur andra gör - exempel på uppföljning

Exempel på uppföljning inom kommuner, landsting- och regioner

Följ upp verksamheten med hjälp av ledningssystem

Ledningssystem är ett stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Systemet möjliggör också ordning och reda i verksamheten.

Ledningsystem för ett systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Fullmäktiges uppföljning och insyn av privata utförare

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner.

Fullmäktiges program för mål och riktlinjer av privata utförare

Twitter

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot