Publicerad: 10 januari 2018

Modell för uppföljning och analys

Begreppet analys har en ganska vid betydelse. Syftet här är att förstå, se sammanhang och tolka information för att kunna dra slutsatser. En bra metod för analys är att dela upp något i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet.

Cirkel som beskriver uppföljning och analysens olika steg.

Analysstöd - att värdera information från uppföljning

En analysmodell i fem steg

Modellens utgångspunkt är att det som ska analyseras redan är insamlat. Informationen som ska analyseras kan bestå av både kvantitativa resultat, könsuppdelad statistik, öppna jämförelser, och ekonomiska resultat, kvalitativa resultat, samt information från djupintervjuer och fokusgrupper.

1. Samla ihop information
2. Fokusera
3. Sök orsaker
4. Dra slutsatser
5. Förslag till åtgärder

Fokusera på det som är mest angeläget

Modellen innebär att efter kvalitetssäkring av informationen och en första översiktlig granskning fokusera på det som är mest angeläget att granska djupare. Utgångspunkt kan till exempel vara ekonomi, kundnytta eller grad av måluppfyllelse, t.ex. när det gäller jämställdhet.

Pröva och dra slutsatser

Tänkbara förklaringar prövas och slutsatser dras. När analysen är avslutad kan åtgärder vidtas utifrån en bredare och fördjupad kunskap.

Gör en systemanalys

Utöver analys av verksamhetens resultat behöver också en uppföljning och analys göras av själva uppföljningssystemet såsom struktur, styrdokument, förfrågningsunderlag, avtal, uppdragsbeskrivningar och indikatorer.

Systemanalysen kan göras parallellt inom respektive steg eller samlat efter att verksamhets-analysen är genomförd.

Läs vidare

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot