Publicerad: 27 april 2017

Effektiv administration

Det förs en debatt där både forskare, experter och förtroendevalda varit kritiska till en alltmer ökad administrativ börda inom offentliga verksamhet. En utveckling som framställs hämma kostnadseffektivitet och kvalitetsutveckling. Ett utvecklingsarbete ska starta upp under 2017.

Anledningen anses vara ökade krav från bland annat komplexa regelverk, lagstiftning, målstyrning, mätning, uppföljning och kontroll. Men administration är dock inte bara av ondo utan kan vara ett stöd för styrning, kontroll och utveckling.

  • Men vad är det då för administration som kostar kraft och resurser i onödan?
  • Kraft och resurser som bättre skulle kunna användas på annat sätt?
  • Vilken administration är nödvändig och behövs för att stödja kommunledning, verksamhetschefer och personal så att servicen till brukarna kan bli bättre?

Nätverk startar upp 30 maj 2017

Inbjudan: aktuella datum, kostnad och övrig information om nätverket (PDF, nytt fönster)

I ett första steg ska medverkande kommuner kartlägga hur administrationen fungerar idag, dels på kommuncentral nivå, dels på enhetsnivå. Metoder för kartläggningen utformas tillsammans med SKL. Tanken är att dessa kartläggningar ska göra det möjligt att identifiera förbättringsmöjligheter för att kunna effektivisera administrationen.

I ett andra steg ska kommunerna arbeta med att förenkla och effektivisera sin egen administration. Administration som inte tillför mervärde för organisationen ska tas bort och nödvändig administration ska utformas så att den blir effektiv för att stödja produktionen av tjänster.

Intresseanmälan

Till intresseanmälan ska bifogas en kort beskrivning varför kommunen vill ingå i nätverket. Din intresseanmälan gör du senast 28 april 2017 till via mejl till: Gunnar.Gidenstam@skl.se

Urvalsprocess

Antalet deltagande kommuner är begränsat till 10 kommuner. Skulle antalet intresserade kommuner överstiga detta antal kommer en urvalsprocess att ske. Urvalet kommer att bygga på den intresseanmälan som skicka in men också på geografisk spridning, kommunkommun-/landstingsstorlek och politiskt majoritet. Detta för att få en så bra spridning som möjligt.

Arbetsformer för nätverket

Under projektet gång kommer kommunerna att bjudas in till fyra nätverksträffar samt ett avslutande seminarium. Vid nätverksträffarna förväntas att både representanter från kommunövergripande nivå och verksamhetsnivå deltar. Mellan respektive nätverksträff åtar sig kommunen att driva ett eget utvecklingsarbete på hemmaplan. Uppstart av nätverket sker den 30 maj i Stockholm. Även de övriga nätverksträffarna kommer att förläggas till Stockholm.

Kommunen ska på hemmaplan ha inrättat en egen projektgrupp som aktivt deltar i arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot