Publicerad: 30 november 2018

Stärk nationella minoriteter utan detaljstyrning

De nationella minoriteternas ställning behöver stärkas. SKL instämmer kring huvuddragen i utredningen om minoritetspolitik, men motsätter sig detaljstyrning av kommunernas arbete.

Kulturdepartementet har tagit fram ett betänkande om hur de nationella minoriteternas ställning kan stärkas i Sverige. SKL delar utredningens bedömning om att kommuner, landsting och regioner har stor betydelse för minoritetspolitikens genomslag.

– Vi instämmer med utredningen om att arbetet med att förverkliga grundskyddet för de nationella minoriteterna behöver förbättras. Det handlar om att öka kunskapen och förbättra förutsättningarna, säger Emil Broberg, 3:e vice ordförande för SKL.

Samtidigt kan SKL i likhet med utredningen konstatera att det minoritetspolitiska arbetet fungerat förhållandevis väl i förvaltningsområdena och att intresset för att ingå i ett förvaltningsområde varit mycket stort bland kommunerna. Det är därför viktigt att säkerställa att de kommuner som redan har ansökt eller kommer att ansöka till ett förvaltningsområde får möjlighet att ansluta sig.

SKL motsätter sig dock utredningens förslag om att på olika sätt öka regeringens detaljstyrning av kommuner, landsting och region.

– Vi anser att fokus bör vara att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i kommunsektorn utan att nationellt besluta vad som fungerar bäst på lokal nivå, säger Emil Broberg.

SKL har samma ställning till de förslag som rör förskola och äldreomsorg. Inom sektorerna har flera kommuner svårigheter att rekrytera utbildad personal, vilket gör det än svårare att rekrytera utbildad personal som också behärskar minoritetsspråken. SKL välkomnar dock de förslag som handlar om att stärka aktuella högskoleutbildningar och erbjuda fortbildningar så att personalens kompetens på sikt kan förbättras.

SKL:s yttrande: Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot