Publicerad: 24 juli 2017

Barnkonventionen blir svensk lag

2013 tillsattes en utredning som fick i uppdrag att undersöka hur konventionen kan inkorporeras i svensk lag. Regeringen föreslår att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag den 1 januari 2020.

Lagrådsremissen är klar. Regeringen föreslår att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag den 1 januari 2020.

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, regeringen.se

Regeringen har också publicerat ett antal frågor och svar rörande inkorporeringen.

Frågor och svar om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag, regeringen.se

Barnkonventionen

Konventionen antogs av en enig generalförsamling den 20 november 1989 och började gälla i Sverige i september 1990. 197 stater har gått med i konventionen, vissa har gjort den till lag. I Sverige har vi valt att införa ett antal artiklar i lämpliga lagar.

FN:s barnrättskommitté är den auktoritativa uttolkaren av konventionstexten. Kommitténs arbete är till viss del reglerat i artiklarna 42-45. Varje stat som gått med i konventionen ska första gången efter två år och sedan vart femte år rapportera till kommittén för att berätta hur arbetet går.

Mer om barnkonventionen och barnrättskommitténs arbete

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot