Publicerad: 26 april 2017

Barnkonventionen blir svensk lag

2013 tillsattes en utredning som fick i uppdrag att undersöka hur konventionen kan inkorporeras i svensk lag. Regeringens plan är att konventionen blir lag 2018.

Under 2017 pågår ett arbete med att ta fram en lagrådsremiss och en proposition där regeringens förslag och remissinstansernas synpunkter presenteras. Lagrådsremissen beräknas vara klar i maj och propositionen i juni 2017. Mer information om detta kommer.

Barnkonventionen

Konventionen antogs av en enig generalförsamling den 20 november 1989 och började gälla i Sverige i september 1990. 197 stater har gått med i konventionen, vissa har gjort den till lag. I Sverige har vi valt att införa ett antal artiklar i lämpliga lagar.

FN:s barnrättskommitté är den auktoritativa uttolkaren av konventionstexten. Kommitténs arbete är till viss del reglerat i artiklarna 42-45. Varje stat som gått med i konventionen ska första gången efter två år och sedan vart femte år rapportera till kommittén för att berätta hur arbetet går.

Mer om barnkonventionen och barnrättskommitténs arbete

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot