Publicerad: 8 mars 2016
Prenumerera på Mänskliga rättigheter, jämställdhet

Vanliga frågor om barnkonventionen

Varför ska vi besluta om mänskliga rättigheter i en kommun/region?

Sveriges regering och riksdag har beslutat att vi ska följa barnkonventionen och därför måste varje kommun, landsting och region hitta vägar för att tillämpa de rättigheter som konventionen ger barn.

Vad är viktigt för mig som politiker att tänka på när jag vill fatta beslut om barnkonventionen?

  • Ett beslut i fullmäktige rör alla i en organisation.
  • Fatta beslut med tydliga mål.
  • Fatta beslut om återrapportering så att det blir tydligt vad som sker i frågan.
  • Fatta beslut som rör hela organisationen, inte bara barnverksamheter.
  • Fatta beslut som gör att den funktion som har samordningsansvar (om det finns en sådan funktion) inte har sin hemvist i en förvaltning som har hand om enbart barnfrågor. Funktionen bör placeras strategiskt i organisationen för att få tillgång till samtliga förvaltningar.

Hur vet vi att vi tillämpar barnkonventionen i våra verksamheter?

  • Genom att ha tydliga formuleringar i budgetdokument som följs upp regelbundet med frågor till verksamheterna.
  • Genom att verksamheterna gör prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser så att beslutsunderlag dokumenteras.

Finns det några snabba metoder?

Nej, det finns inga snabba metoder. Som politiker måste du kunna innehållet i konventionen och dess juridiska status för att veta vilka beslut som bör fattas. Som medarbetare måste du också ha den kunskapen för att kunna förverkliga konventionen i verksamheten.

Vad tjänar jag på detta?

Det finns forskning som visar att välgrundade beslut, till exempel prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser, ger mer långsiktighet i verksamheter. Långsiktighet och kontinuitet är bra för barn – och för medarbetare och verksamheter.

Har jag något ansvar för att detta blir gjort?

Ja, som politiker har du ansvar för att frågan bereds på ett sådant sätt att rättigheterna kommer barnen tillgodo. Som medarbetare har du ansvar för att barnets bästa alltid sätts i det främsta rummet i den dagliga verksamheten.

I och med att staten har ratificerat konventionen åligger det alla nivåer att tillämpa rättigheterna.

Måste jag ta hänsyn till barnkonventionen när jag fattar beslut om mina verksamheter?

Ja, det måste du och alla andra beslutsfattare göra eftersom regering och riksdag har bestämt att vi ska göra det.

Varför är det viktigt att planera arbetet med barnkonventionen?

Som när det gäller allt arbete är det bra att ha en tydlig och väl känd planering. Då vet man mer exakt vad som ska genomföras, följas upp och utvärderas.

Hur kan jag inspirera min personal till att vilja arbeta utifrån konventionen?

  • Genom att låta personalen sätta sig in i rättigheterna på personalmöten eller planeringsdagar.
  • Genom att ge all nyanställd personal information om att detta är något ni arbetar aktivt med på den här arbetsplatsen.
  • Genom att själv vara påläst och ställa initierade frågor till din personal.

Vi har inga barn i våra verksamheter, måste vi tillämpa konventionen i alla fall?

Ja, i de delar där det är möjligt så måste ni det. Kanske kommer det barn som anhöriga eller besökare till er, eller barn som är kund i någon form. Kanske ingår det i ditt arbete att fatta och driva beslut som kan påverka barnverksamheternas förutsättningar och arbetssätt. Dina medarbetare har kanske barn själva, eller så kanske barnen bara vistas i era lokaler när de ska gå till och från något. Oavsett i vilken verksamhet ni arbetar ska ni ta reda på vilket ansvar ni själva har för att tillämpa de rättigheter ni har möjlighet att tillämpa.

Vilka metoder är bäst att använda?

Det går inte att säga vilka metoder som är bäst. Rättigheterna i konventionen är många och ska anpassas till den specifika frågan och situationen. Gången i arbetet är att sätta sig in i vilka rättigheterna är och ta reda på vad ni redan gör. När det är klart kan ni börja välja metod.

Metoden ska förstås vara beprövad i praktiken och får gärna ha en utgångspunkt i forskning. Om ni till exempel beslutat er för att alla barn ska få kunskap om sina rättigheter är det viktigt att ta reda på vad artikel 42 innehåller och sedan hitta en metod för att förmedla rättigheterna till alla barn. Eftersom rättigheten gäller alla barn utan restriktion för ålder, funktionsnedsättning, språk, kultur, etnicitet eller annat eventuellt hinder är det viktigt att hitta olika metoder.

Vi har ju ett barnperspektiv i vår verksamhet, arbetar inte vi utifrån konventionen då?

Det kan vara så, men inte nödvändigtvis. För att få veta det måste ni ta reda på vad rättigheterna innehåller och sedan se efter vad/hur ni gör. Glöm inte att definiera vad ni menar med barnperspektiv.

Kan man bryta mot barnkonventionen?

Vi brukar inte uttrycka oss så i Sverige. Det vanliga är att vi säger att vi inte lever upp till konventionen eller att vi inte tillämpar den i den utsträckning vi borde. Vi lever inte alltid upp till konventionen i Sverige.

Påverkar attityder hos personalen implementeringen?

Jo, till viss del. Men om det finns bra politiska beslut, en engagerad chef och tydliga målbeskrivningar i relevanta dokument är det större chans att förändra attityder till det bättre, även i den här frågan.

Hur ska jag hinna med alla frågor som hamnar på mitt bord?

Om det finns ett beslut på att verksamheten ska arbeta enligt konventionen och du bedömer att det inte går på grund av att det är för mycket att göra med annat, då måste du gå till din chef och be henne eller honom att prioritera till dig.

Även om det kanske känns som en extra arbetsbelastning i början, kommer du att upptäcka att arbetet med barnets rättigheter ökar möjligheten till samverkan och är ett bra sätt att samla olika perspektiv.

Måste jag arbeta efter barnkonventionen i min verksamhet?

Ja, det måste du och alla andra medarbetare göra, eftersom regering och riksdag har bestämt att vi ska göra det.

Hur ska jag kunna arbeta i enlighet med konventionen när min chef säger att vi inte ska göra det?

Ja, det är förstås en svår fråga, men inte så ovanlig. Försök att ta reda på vilka beslut som finns på politisk nivå så får du en riktlinje för hur du kan gå vidare i din egen verksamhet.

Ska barn bestämma allt nu?

Nej, artikel 12 innebär inte självbestämmande utan inflytande och delaktighet. Barn är omyndiga och det är vårdnadshavaren som avgör.

Hur många länder har gått med i konventionen?

2012 är det 193 länder som har anslutit sig till den här konventionen, den senaste staten var Montenegro 2006.

Vilket straff kan man få om man inte följer konventionen?

FN arbetar inte med straff- och belöningssystem. Den kontrollfunktion som finns är FN-kommittén som vart femte år bedömer hur ett land har framskridit med genomförandet. Sedan får landet synpunkter som de kan arbeta vidare med och på så sätt bli bättre.

I Sverige är det Barnombudsmannen som har ansvar för att bevaka att rättigheterna efterlevs. BO har även enligt lag möjlighet att kalla till sig kommuner och landsting för diskussioner.

Förbjuder konventionen abort?

Nej, konventionen förbjuder inte abort, det har man lämnat till varje stat att bestämma.

Har Sverige haft någon medlem i FN-kommittén?

Ja, Thomas Hammarberg och Lisbeth Palme.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot