Publicerad: 23 april 2018

Barnkonventionen blir svensk lag

Regeringen har beslutat om en proposition där det föreslås att barnkonventionen blir svensk lag. Förslaget har sin utgångspunkt i en utredning som presenterades i mars 2016.

I arbetet med att göra barnkonventionen till lag kom ett betänkande 2016. I juli året därpå kom en lagrådsremiss som besvarades av lagrådet på hösten. Senare på året presenterade Statskontoret en rapport om de ekonomiska konsekvenserna av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Ramböll, som genomfört utredningen, ser framför sig tre scenarier, där kommunerna i samtliga fall får stå för tre fjärdedelar av kostnaderna. I mars 2018 kom propositionen om inkorporeringen om barnkonventionen till lag.

Barnkonventionen blir svensk lag – Lagrådets yttrande (PPT, nytt fönster)

Till rapporten på statskontorets sida

SKL:s presentation om propositionens innehåll (PPT, nytt fönster)

Propositionen om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter på regeringen.se

Hur kan vi som arbetar med barnets rättigheter i kommuner, landsting och regioner förbereda oss under tiden? SKL har samlat många års erfarenheter från lokalt och regionalt barnrättsarbete i form av ett antal framgångsfaktorer. Dessutom har SKL tagit fram ett antal nycklar för uppföljning av barnrättsarbetet.

Förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

Barnkonventionen

Konventionen antogs av en enig generalförsamling den 20 november 1989 och började gälla i Sverige i september 1990. 197 stater har gått med i konventionen, vissa har gjort den till lag. I Sverige har vi valt att införa ett antal artiklar i lämpliga lagar.

FN:s barnrättskommitté är den auktoritativa uttolkaren av konventionstexten. Kommitténs arbete är till viss del reglerat i artiklarna 42-45. Varje stat som gått med i konventionen ska första gången efter två år och sedan vart femte år rapportera till kommittén för att berätta hur arbetet går.

Mer om barnkonventionen och barnrättskommitténs arbete

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot