Publicerad: 5 februari 2016

Arbeta med barnets rättigheter, kom igång på fem minuter

Här får du tips och idéer för att snabbt starta arbetet med barnets rättigheter i din organisation.

Varför ska vi arbeta med barnets rättigheter?

 • Sveriges regering har ratificerat konventionen om barnets rättigheter och den ska därför implementeras och tillämpas på alla nivåer i Sverige. Även i kommuner, landsting och regioner.
 • En konvention är ett bindande avtal mellan stater och juridiskt bindande mellan dessa stater.
 • Sverige har även gått med i Traktatskonventionen, som i artikel 27 säger att ett land som antagit en konvention inte kan hänvisa till nationell lag för att inte följa den konventionen.

Förutsättningar för ett långsiktigt arbete

För att kunna arbeta med att stärka barnets rättigheter på ett långsiktigt och hållbart sätt behöver ett antal förutsättningar vara på plats:

 • Beslut i fullmäktige (frågan gäller då hela organisationen och inte bara dem som arbetar med barn).
 • Tvärpolitisk förankring (så att inte beslutet rivs upp vid majoritetsskifte).
 • Samordningsfunktion (ska inte göra jobbet utan se till att andra gör vad de ska och bevaka vilka steg organisationen tar).
 • Arbetsgrupp eller referensgrupp (ska vara knuten till samordningsfunktionen och underlätta information in i förvaltningarna).
 • Förankring på alla nivåer i organisationen (så att alla vet om att det är en fråga alla ska arbeta med).
 • Aktiviteter på flera nivåer samtidigt så att frågan synliggörs i organisationen.
 • Uppföljning och utvärdering (för att få veta att organisationen är på väg åt rätt håll).
 • Beslut om återrapportering till den politiska nivån.

Vanliga attityder till arbetet med barnets rättigheter

I mötet med andra människor i en organisation kan det vara bra att känna till att man kan mötas av olika attityder till att barn har egna rättigheter.

Det här är självklart

Vissa människor uppfattar konventionen som det mest självklara för ett bra arbete och beslutsfattande i frågor som rör barn. Konventionen ses av de här personerna som direkt tillämpbar och blir en självklar del av det dagliga arbetet.

Det här gör vi redan

Många som arbetar med barn sätter likhetstecken mellan barn och rättigheter. Tyvärr finns inga sådana likheter. Det finns inget som säger att man tillämpar barnets rättigheter för att man arbetar med barn.

Det här behövs inte

I en politiskt styrd organisation är det viktigt att det finns beslut om att arbetet ska återrapporteras till den politiska nivån. Argumentet för det är att det inte är någon idé att arbeta med något som inte efterfrågas i organisationen.

Det här har ingen bäring på oss

I en verksamhet där man naturligt inte möter barn är det lätt att tänka att arbetet inte behöver anpassas till barn. I de flesta verksamheter finns dock barn på något sätt och därför är det bra att ta reda på vilka barn som kan tänkas beröras. Det kan till exempel vara anhöriga, besökare och personalbarn.

Handlingsplan

För er som har beslutat att ta fram en handlingsplan bör följande punkter övervägas:

 • Kunskap om rättigheterna och vad det innebär för organisationen.
 • Implementering, hur ska dokumentet synliggöras i styrdokument och policys?
 • Hur ska tillämpning gå till i verksamheterna?
 • Vilka aktiviteter behövs för de olika momenten?
 • Hur ska vi informera och kommunicera beslut och aktiviteter?

Nuläget i Sverige

I Sverige har många kommuner och samtliga landsting och regioner fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med utgångspunkt i konventionen. Det har blivit praxis. Ett önskvärt mål vore att även alla kommuner fattar ett sådant beslut.

Översiktsbild beslut i landsting och region (JPG, nytt fönster)

Översiktsbild beslut i kommun (JPG, nytt fönster)

Rapport om lokalt och regionalt beslutsfattande (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot