Publicerad: 28 september 2015

Kommunförbundet Skåne, modellens beståndsdelar

Beslut

Politiska beslut och uppdrag är tagna av styrelsen för Kommunförbundet Skåne.

2011

Ett underlag för beslut skrevs fram och antogs i styrelsen för Kommunförbundet Skåne. Förslaget gällde inrättandet av ett Barnrättsforum Skåne och en rekommendation till kommunerna i Skåne att stärka barnets rättigheter.

Underlag för beslut (PDF, nytt fönster)

2014

Styrelsen för Kommunförbundet Skåne beslutade att bidra till att modellen om regionala stödstrukturer skulle komma till stånd.

Sammanträdesprotokoll (PDF, nytt fönster)

Organisation

2011

Barnrättsforum Skåne etablerades. Syftet var att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne. Målet var att få en politisk förankring och politiska beslut för arbetet.

I Barnrättsforum Skåne finns idag representation från Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Malmö högskola samt kommunerna i Skåne.

Dokument

2011

Kommunförbundet Skåne tog fram ett förslag på ett samverkansprojekt för att stärka barnets rättigheter i Skåne, Barnrättsforum Skåne.

Tänkta samarbetsparter var i ett första skede Region Skåne, Malmö högskola och SKL. Senare tillkom även Länsstyrelsen Skåne.

Förslag på samverkansprojekt (PDF, nytt fönster)

Ett nyhetsbrev skickades i juni till samtliga kommunledningar i Skåne.

Nyhetsbrev Kommunförbundet Skåne om samverkansprojektet (PDF, nytt fönster)

I oktober skrevs en processplan för utbildningsinsatser i Skåne. Planen togs i arbetsutskottet i november 2011.

Processplan för utbildningsinsatser 2011 (PDF, nytt fönster)

2012

Styrelsen för Kommunförbundet Skåne antog en fortsatt processplan för 2012-2013.

Processplan 2012 (PDF, nytt fönster)

2014

Policyn för familjecentraler och liknande verksamheter från 2008 har reviderats. Den fokuserar på ökad samverkan och arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne (PDF, nytt fönster)

Poster barnets rättigheter på familjecentralen (jpg, nytt fönster)

Aktiviteter

2011

Uppstartskonferens i Eslöv: Barnets rättigheter - från ord till handling! Hur tillämpar vi konventionen om barnets rättigheter i den kommunala verksamheten?

Inbjudan och program för uppstartskonferens i Eslöv (PDF, nytt fönster)

Barnrättsforum Skåne bildades – en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne.

Underlag för beslut till barnrättsforum

2012

Kommunförbundet Skåne deltog i SKL:s utbildning ”FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik”.

Regional konferens i Malmö: Barnets rättigheter i teori och praktik – FN:s barnkonvention.
Inbjudan och program (PDF, nytt fönster)

Första regionala utbildningen på temat FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik genomfördes i Skåne. 2014 är tre regionala utbildningar genomförda och cirka 117 barnrättsstrateger är nu utbildade. Skåne är därmed det första länet i Sverige som har minst en utbildad barnrättsstrateg i varje kommun.

Regional utbildning FN:s konvention om barnets rättigheter

Pilotsatsningar påbörjades i Bjuvs och Eslövs kommuner i form av utbildningsinsatser och processtöd från SKL. Detta med stöd och samordning av Kommunförbundet Skåne samt uppföljning av Malmö högskola.

2013

Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne bildades. Efter den första regionala utbildningen startade detta nätverk i Barnrättsforum Skånes regi och det beslutades att den officiella beteckningen på deltagarna skulle bli ”barnrättsstrateger”.

Nätverket har beslutat att träffas i olika kommuner varje gång. Detta för att frågan ska hållas vid liv på ett mer konkret sätt i varje kommun. Sammanlagt fyra träffar har genomförts.
Nätverksträff (PDF, nytt fönster)

Nätverksträff 2 (PDF, nytt fönster)

2014

För att fira att konventionen fyller 25 år bjöd Barnrättsforum Skåne in till ett tårtkalas för vuxna, den 20 nov i Malmö.

En arbetsgrupp ur Nätverket för barnrättsstrateger i Skåne har tagit fram ett inspirationsmaterial för att synliggöra konventionen och inspirera till födelsedagsfirande för barn ute i verksamheterna runt om i Skåne.

Barnkonventionen 25 år - det ska vi fira! (PDF nytt fönster)

Inbjudan nätverksträff 3 (PDF, nytt fönster)

Minnesanteckningar nätverksträff 3 (PDF, nytt fönster)

2015

Arrangerar ett seminarium i Almedalen.

Hur kan arbetet med barnrättsstrateger främja barns rättigheter? Skåne visar vägen.

Anordar ett seminarium under Open Days i Brussel den 14 oktober - How to implement the rights of the child at local level?

Invitation to Open Days (PDF, nytt fönster)

Framgångsfaktorer

Det har skett många framsteg i Skånes kommuner efter utbildningssatsningarna. Det har blivit fler politiska beslut om att arbeta i enlighet med konventionen. Verksamhetsspecifika handlingsplaner, nya strategier och barnchecklistor har tagits fram. Internutbildningar har genomförts och kommunala nätverk har bildats.

Samtliga 33 kommuner i Skåne har minst en utbildad barnrättsstrateg. Helsingborgs stad till exempel, har sexton barnrättsstrateger och Eslövs kommun har elva.

Nätverk, konferens och utbildning

En viktig faktor var att Kommunförbundet Skåne erbjöds en plats i SKL:s nätverk för barn och unga och kom i ett sammanhang där barnrättsfrågan var på agendan varje träff.  När sedan den nationella strategin kom 2010 var det ytterligare en faktor som påverkade i positiv riktning.

Två regionala konferenser anordnades som både tydliggjorde och synliggjorde behovet av regionalt stöd och samordning i frågan.  I samband med detta deltog Kommunförbundet Skåne i SKL:s nationella utbildning våren 2012 och då startade en kunskapsprocess om rättigheterna. 

Engagemang avgörande

Utbildningssatsningarna regionalt började hösten 2012 och sedan har det fortsatt. Som någon sade: ”Har man en gång börjat med det här kan man inte sluta”. En politiker i en av kommunerna menar att engagemang är en avgörande förklaring till framgång – och här spelar Kommunförbundet Skåne en stor roll.

Utmaningar

De stora utmaningarna framöver är att de som arbetar på den lokala och regionala nivån står fast vid arbetet och förankrar det i alla ledningsstrukturer så att arbetet kan bestå.

Det är också viktigt att den interna samverkan inom Kommunförbundet Skåne vävs ihop så att barnets rättigheter får en mer självklar plats i organisationens verksamhet.

Framtiden

Kommunförbundet Skåne ser framför sig att det kommer att satsas på ytterligare utbildningar, att hemsidan kommer att utvecklas med lärande exempel som inspiration. Det kommer att anordnas fler konferenser, även verksamhetsspecifika, nätverksträffar, erfarenhetsutbyte och fortsatt politisk förankring i kommunerna. I augusti presenterades arbetet i ett regionalt forum, Mötesplats Skåne.

Skåne först ut i Sverige - och kanske i Europa? Presentation från Mötesplats Skåne. (PDF, nytt fönster) 

Läs vidare


Fakta

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Förbundets uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Kommunförbundet Skåne

Informationsansvarig

  • Elizabeth Englundh
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot