Publicerad: 13 april 2016

Modell för Norra Örebro läns barnrättsarbete

Här utgår arbetet med att stärka barnets rättigheter från ett folkhälsoteam. Folkhälsoarbetet bygger på ett samverkansavtal mellan kommunerna Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg samt Region Örebro län.

Kommuner, landsting och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt. Här presenteras en av fem modeller med olika utgångspunkter och tillvägagångssätt. Gemensamt är att de bygger på stöd och samverkan.

Beståndsdelarna i modell Norra Örebro län

Samverkan i ett folkhälsoteam

Norra Örebro län är ett intressant exempel på hur samverkan mellan fyra kommuner, genom ett folkhälsoteam, kan bli en hjälp för ett fortsatt arbete. En särskilt anställd projektledare för arbete med barnkonvention och barnfattigdomsfrågor fanns under ett års tid 2013/14 och sedan gick arbetet vidare i folkhälsoteamet. Via ovan nämnda avtal är Region Örebro län delfinansiär av folkhälsoarbetet. Regionens folkhälsoplan är utgångspunkt för folkhälsoteamets arbete.

Folkhälsoplan (PDF, nytt fönster)

Folkhälsoteamet sitter fysiskt i Nora och har stöd av varandra för arbetet i de fyra kommunerna. Folkhälsoteamets styrgrupp består av de fyra kommuncheferna. Arbetssättet är flexibelt och anpassat efter verksamheternas förutsättningar och önskemål i de olika kommunerna.

Folkhälsoteamet

Det är en spännande och utmanande process som startar i och med att folkhälsoteamet blir den resurs som ska föra arbetet vidare ut i de olika organisationerna. I rollen av folkhälsoteamets styrgrupp har kommunchefernas engagemang spelat stor roll.

Arbetets syfte och mål

Syftet med tidigare projekt var att inventera pågående arbete samt att fördjupa arbetet med barnkonventionen och barn som lever i ekonomisk utsatthet i de fyra kommunerna. Utgångspunkten var den regionala folkhälsoplanen. Projektledarens uppdrag var att för ändamålet arbeta fram långsiktiga strategier för förvaltningar och nämnder.

Projektets långsiktiga mål var att kommunernas strategier och arbetsplaner för arbetet med barnets rättigheter skulle genomsyras av konventionen. Även kommunernas arbete med att motverka att barn lever i ekonomisk utsatthet skulle genomsyras av konventionen. Allt i enlighet med regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter. Projektet avslutades med en rapport som beskriver arbetet.

Projektrapport - barnkonvention och barnfattigdom (PDF, nytt fönster)

Under hösten 2015 lades särskilt fokus lagts på barnkonventionsarbetet och barnfattigdomsfrågor genom en halvtidstjänst i teamet. Detta arbete har sammanfattats i en rapport.

Rapport projekt barnkonventionen 2015 norra länsdelen (PDF, nytt fönster)

Folkhälsoteamet har i mars 2016 fått uppdraget att samordna Lindesbergs kommuns arbete med barnrättighetsfrågor och ungdomspolitisk strategidag så att det utgör en del av kommunens styrning och ledning. Teamet fungerar också som kunskaps- och metodstöd till framtagande av en barnrättighetsstrategi i Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot