Publicerad: 16 augusti 2016

Modell för Region Jönköpings läns barnrättsarbete

I Jönköping län togs tidigt initiativ till regional samverkan för att stärka barnets rättigheter. Landstinget i Jönköpings län är numera region och heter Region Jönköpings län. Barndialogen, de regionala barnombuden och en övergripande styrgrupp är utgångspunkten för arbetet.

Kommuner, landsting och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt. Här presenteras en av fem modeller med olika utgångspunkter och tillvägagångssätt. Gemensamt är att de bygger på stöd och samverkan.

Beståndsdelarna i modell för landstinget i Jönköpings län

Genom det länsövergripande arbetet som redan pågick genom Barndialogen hade Jönköpings län ett stort försprång när de bestämde sig för att mer strategiskt och systematiskt arbeta med barnets rättigheter. De första skrivningarna som gjordes 2001 visade sig genomförbara för organisationen och har successivt realiserats genom utbildningsinsatser, implementering och envist arbete.

Barndialogen

Barndialogen är ett forum för utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan mellan Landstinget i Jönköpings län, kommunerna i länet och en mängd samhällsaktörer. Ett av målen med Barndialogen är att på ett nytt sätt förbättra barns hälsa och förstärka barnperspektivet i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

Barnombud i hela landstinget 

Sedan 1997 har det funnits Barnombud i Landstinget i Jönköpings län. Målet är att det ska finnas ett barnombud på alla landstingets 500 arbetsplatser. Barnkonventionens vänner är en mer informell grupp som syftar till att hålla det regionala barnrättsarbetet levande i Jönköpings län.

I länet finns nödvändiga beslut och en fungerande organisation för barnrättsarbetet och det är nu spännande att under rubriken ”aktiviteter” se hur det blir tydligt att tillämpning av rättigheterna tagit fart.

Utbildning och ökade kunskaper

Sex personer från Jönköpings län deltog på SKL:s nationella utbildning 2012 och efter det genomfördes två regionala utbildningar i länet, med deltagare från såväl kommuner som landstingets olika verksamheter. Ökade kunskaper har på flera håll i länet bidrag till att fler aktiviteter inbegriper barnets rättigheter. Arbetet i de kommuner som deltagit i utbildningssatsningarna fortsätter.

Under 2016 har samarbete etablerats med Länsstyrelsen och barnrättsarbetare från länets kommuner för att samordna och tillsammans erbjuda utbildningar för all personal inom kommunerna och regionen.

Strategigrupp barn och unga

Den länsövergripande strategigruppen för barn och unga involverar såväl hälso- och sjukvården i regionen som kommunerna i arbetet med barnets rättigheter. Arbetet har pågått sen 2014 och är en ständig process i utveckling för implementering av barnets rättigheter i länet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot