Publicerad: 23 februari 2015

Modell för Västra Götalandsregionens barnrättsarbete

Västra Götalandsregionen har aktivt arbetat med att genomföra barnets rättigheter i organisationen under ett antal år. Fokus ligger på kunskapsutveckling om rättigheterna och koppling mellan teori och praktik.

Kommuner, landsting och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt. Här presenteras en av fem modeller med olika utgångspunkter och tillvägagångssätt. Gemensamt är att de bygger på stöd och samverkan.

Beståndsdelarna i modell Västra Götaland 

Pedagogik, utbildning och kompetensutveckling

I den här modellen är det tydligt att Västra Götalandsregionen (VGR) satsar på pedagogik, utbildning och kompetensutveckling med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det är en intressant ingång när många frågar efter verktyg och metoder och menar att kunskap om rättigheterna är något självklart. De pedagogiska ingångarna är kunskapsutveckling för individen och gruppen vilket förväntas ge effekter i organisationen. Utbildningarna är i steg ett tvärfackliga, det vill säga olika yrkesgrupper från såväl kommun som region deltar. För att skapa förståelse kring begreppet barnperspektiv är det särskilt viktigt att få ta del av olika kompetensers perspektiv på barnets rättigheter. I steg två lär individen och samhandlar sedan med kollegor i sin verksamhet.

Kommittén för rättighetsfrågor

Här spelar det erfarenhetsbaserade lärandet en stor roll, så att rättigheterna kan kopplas till den egna verksamheten. Viktiga beslut i VGR har lett fram till den modell för barnrättsarbete som används idag. Kommittén för rättighetsfrågor med ett tillhörande kansli bildades 2011. Samtidigt deltog medarbetare från Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter i SKL:s utbildningar om barnets rättigheter.

Det har lett till att VGR genom Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter nu aktivt arbetar med egna utbildningar om barnets rättigheter. Enheten är en av de resurser som ska genomföra VGR:s handlingsplan för implementering av barnets rättigheter 2014-2015 (se nedan).

Kunskapsutveckling i organisationen

Eftersom VGR är en mycket stor region är denna beskrivning av arbetet avgränsat och fokuserar på de delar som rör kunskapsutveckling i organisationen. Det pågår även mycket rättighetsbaserat arbete i de kommuner som deltagit i utbildningar och seminarier men det presenteras inte här.

Modeller, metoder och verktyg för förändring är viktiga ingredienser för att föra processerna vidare mot ett rättighetsbaserat arbetssätt. När tänkandet och handlandet hos individen och gruppen förändras innebär det att hela organisationen så småningom kommer att förändras åt något håll.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot