Publicerad: 19 maj 2015
Prenumerera på Mänskliga rättigheter, jämställdhet

Övning artikel 12 – Alla barn har rätt att komma till tals

Konventionstexten

1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

2. För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

Förklaring

Artikel 12 är en absolut rättighet och ska därför genomföras oavsett landets ekonomi. Rättigheten har inga begränsningar vad gäller barnets ålder eller vilket område det gäller (inom familjen, i skolan, i förskolan, på fritidshemmet, inom socialtjänsten, vid samhällsbyggnad och så vidare).

Även det barn som inte har ett språk har rätt att yttra sig, vilket ställer särskilda krav på oss vuxna när det gäller barn med olika funktionsnedsättningar, barn från andra språkgrupper eller mycket små barn.

En annan viktig aspekt är att det inte handlar om att ge barn självbestämmande. Glöm aldrig att det är vuxna som har det yttersta ansvaret för det omyndiga barnet, även om hänsyn ska tas till barnets framväxande förmågor (artikel 5).

Frågor att reflektera individuellt över.

Vilka frågor är viktigast att fördjupa och utveckla i vår verksamhet? Skriv upp på post-it lappar.

 1. När tror vi att barn kan bilda åsikter?
 2. Vilken möjlighet har barn att fritt uttrycka sina åsikter i vår verksamhet?
 3. Vilka metoder för barns delaktighet använder vi i vår verksamhet?
 4. Vem har ansvar för detta arbete?
 5. När beaktar vi barns åsikter?
 6. Hur beaktar vi barns åsikter?
 7. Vilken betydelse tillmäter vi barnets åsikter i vårt arbete?
 8. Hur får barn information av oss i frågor som rör deras liv?
 9. När ska barn höras?
 10. Av vem ska barn höras?
 11. Pratar vi till, med, åt eller för barn?
 12. Vem kan företräda barn (tolkar, offentliga biträden med flera)?
 13. Hur arbetar vi för att alla barn ska ges förutsättningar att kunna göra sin röst hörd?
 14. Kan det finnas tillfällen när barn inte ska/bör höras?
 15. Var, när och hur kan barn överklaga beslut som fattas av oss?
 16. Hur får barn kunskap om sådant som dokumenteras om dem (olika filer, journaler, portföljer och liknande) och vem eller vilka som kan skriva/läsa i dokumenten, var de förvaras och vem som har tillgång till informationen?
 17. Vad säger lagstiftning som styr vår verksamhet om barnets rätt till inflytande? Vad står i våra andra styrdokument?
 18. På vilken kunskapsgrund bedömer vi barns möjlighet till deltagande och inflytande?
 19. Hur resonerar vi kring begrepp som delaktighet, medverkan och inflytande?
 20. Hur tänker vi kring skendemokrati, och när vi dekorerar med barn eller manipulerar dem att säga eller göra något? När använder vi vilket av begreppen och vad innebär de för oss?

Diskutera

Vilka frågor eller områden är viktigast i vår verksamhet?

Vilka styrkor har vi här? Vilka brister?

Vad kan vi förändra eller förbättra?

Vad krävs för att vi ska kunna säga att vi arbetar rättighetsbaserat? Beslut, kunskap, organisation eller åtgärder?

Se till att resultaten av diskussionerna dokumenteras!

Övning artikel 12 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot