Publicerad: 19 maj 2015

Övning artikel 2 – Inget barn får diskrimineras

Konventionstexten

1. Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

2. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

Förklaring

Enkelt uttryckt innebär detta att inget barn får diskrimineras på någon grund och alla barn har rätt till alla rättigheter i konventionen. FN-kommittén uppmanar oss att särskilt bevaka att flickor och barn med funktionsnedsättningar inte diskrimineras.

Den här rättigheten går längre än svensk lagstiftning eftersom den uttrycker att barnet inte bara har egna diskrimineringsgrunder, utan heller inte får diskrimineras på grunder som rör föräldrar, vårdnadshavare eller familjemedlemmar.

Rättigheten rör alla andra artiklar och ska finnas i lagstiftning och lokala och regionala styrdokument av olika slag. Rättigheten gäller inom såväl offentlig som privat verksamhet och ska övervägas vid budgetprioriteringar. Vid tillämpningen av varje annan artikel ska tänkbar diskriminering vägas in.

Artikeln gäller för alla barn som vistas i ett land, alltså besökare, flyktingar, barn till migranter, och även de barn som finns här olagligt (gömda, utan papper).

Andra områden kommittén uppmanar oss att uppmärksamma är barn vars rättigheter är hotade på grund av föräldrars extrema religiösa tro eller barn som riskerar att diskrimineras på grund av syskons uppförande.

Barn får inte heller diskrimineras på grund av bostadsort, något som förekommer inte minst i Sverige. Det kommunala självstyret gör det möjligt för varje kommun, varje landsting och varje region att fatta långtgående beslut som rör barns och ungas uppväxtvillkor. Att många beslut även är starkt decentraliserade kan också bidra till ojämlikhet inom kommuner, landsting och regioner.

Frågor att reflektera individuellt över

Vilka frågor är viktigast att fördjupa och utveckla i vår verksamhet? Skriv upp på post-it lappar.

 1. När möter vi barn?
 2. Var möter vi barn?
 3. Vilka barn möter vi?
 4. Hur bemöter vi barn?
 5. Hur bemöter vi barn i olika åldrar?
 6. Hur visar vi respekt för barnets människovärde?
 7. Hur respekterar vi barnets fysiska och psykiska integritet?
 8. Hur respekterar vi barnets identitet?
 9. Hur respekterar vi barnets namn?
 10. Hur bemöter vi barn från annan kulturell bakgrund?
 11. Hur bemöter vi barn från annan etnisk bakgrund?
 12. Hur bemöter vi barn med annat språk?
 13. Hur bemöter vi pojkar/flickor?
 14. Hur bemöter vi barn från olika religioner?
 15. Hur bemöter vi barn med olika politiska uppfattningar?
 16. Hur bemöter vi barn med olika hudfärg?
 17. Hur bemöter vi barn med funktionshinder?
 18. Hur bemöter vi barn beroende av ställning och börd?
 19. Vilken människosyn har vi i vår verksamhet?
 20. Vilken kompetens har vi att möta och respektera barn?
 21. På vilken kunskapsgrund om respekt och icke-diskriminering drar vi våra slutsatser? 
 22. Hur benämner vid de barn vi möter? Patient, klient, ärende, foster, utsatt......
 23. Hur pratar vi om barnets föräldrar, vårdnadshavare, utvidgade familj eller andra anhöriga?
 24. Pratar vi om dem så att det är möjligt för barnen att höra vad vi säger?

Diskutera

Vilka frågor eller områden är viktigast i vår verksamhet?

Vilka styrkor har vi här? Vilka brister?

Vad kan vi förändra eller förbättra?

Vad krävs för att vi ska kunna säga att vi arbetar rättighetsbaserat? Beslut, kunskap, organisation eller åtgärder?

Se till att resultaten av diskussionerna dokumenteras!

Övning artikel 2 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot