Publicerad: 19 maj 2015
Prenumerera på Mänskliga rättigheter, jämställdhet

Övning artikel 3 – Barnets bästa gäller alltid

Konventionstexten

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet.

Förklaring

Artikeln innebär att inför varje beslut som rör barn ska en prövning göras av vad som är barnets bästa. I en sådan prövning ska följande delar övervägas:

 • Hur ser den lagstiftning ut som rör det här området?
 • Vilka artiklar i konventionen är tillämpliga?
 • Vad säger grundprinciperna (2, 3, 6, 12)
 • Hur ser praxis ut?
 • Vad kommer fram i aktuell forskning?
 • Vad säger den beprövade erfarenheten?
 • Vad säger barnets sociala nätverk (om det är viktigt för frågan)?
 • Vilka synpunkter har barnet?

Det finns inget enkelt svar på vad som är barnets bästa utan det måste prövas i varje enskilt fall.

Principen om barnets bästa kan inte övertrumfa en annan rättighet. Om vi tar frågan om kvinnlig könsstympning så är det inte möjligt att hänvisa till att det är för barnets bästa i ett specifikt sammanhang att bli könsstympad eftersom det finns en annan artikel i konventionen (24.3) som inte medger skadliga sedvänjor. 

Frågor att reflektera individuellt över

Vilka frågor är viktigast att fördjupa och utveckla i vår verksamhet? Skriv upp på post-it lappar.

 1. När diskuterar vi barnets bästa?
 2. Hur diskuterar vi barnets bästa?
 3. Hur kommer vi fram till vad som är barnets bästa?
 4. Vad innehåller våra prövningar av barnets bästa?
 5. Vem har tolkningsföreträde om barnets bästa på din arbetsplats?
 6. Hur dokumenterar vi i våra beslut vad som är barnets bästa?
 7. Hur respekterar vi barnets vårdnadshavare i förhållande till barnets bästa?
 8. Hur ser vi på barnets bästa vid bemötande av barn?
 9. Hur diskuterar vi barnets bästa vid ekonomiska prioriteringar?
 10. Hur diskuterar vi barnets bästa i vår verksamhetsplanering?
 11. Vad säger den lagstiftning som styr vår verksamhet om barnets bästa?
 12. På vilken kunskapsgrund gör vi våra bedömningar av barnets bästa?
 13. Hur tungt får barnets bästa väga i beslut?
 14. Hur dokumenterar vi beslutsprocessen kring prövningen av barnets bästa?
 15. Hur bestäms vilka kompenserande åtgärder vi beslutar om i de fall barnets bästa inte kan komma främst?

Diskutera

Vilka frågor eller områden är viktigast i vår verksamhet?

Vilka styrkor har vi här? Vilka brister?

Vad kan vi förändra eller förbättra?

Vad krävs för att vi ska kunna säga att vi arbetar rättighetsbaserat? Beslut, kunskap, organisation eller åtgärder?

Se till att resultaten av diskussionerna dokumenteras!

Övning artikel 3 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot