Publicerad: 19 maj 2015

Övning artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

Konventionstexten

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till liv.

2. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

Förklaring

Alla människor har en inneboende rätt till liv. Rätten finns även i FN:s allmänna deklaration för de mänskliga rättigheterna och i konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna. De samhällsområden som FN-kommittén intresserar sig för är abort och dödshjälp, barnamord, tidiga äktenskap, dödsstraff, väpnade konflikter, hedersrelaterat våld, självmord bland barn och unga och trafikolyckor. Artikeln hänger intimt samman med artikel 24.

Frågor att reflektera individuellt över

Vilka frågor är viktigast att fördjupa och utveckla i vår verksamhet? Skriv upp på post-it lappar.

 1. Vilket ansvar har vi för barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling i vår verksamhet?
 2. Hur pratar vi om livet, i arbetsgruppen, med barnen?
 3. Hur arbetar vi med barnets rätt till liv?
 4. Hur arbetar vi med barnets rätt till överlevnad?
 5. Hur bevakar vi och deltar vi i den etiska debatten kring, abortfrågan (selektiv abort, abort som preventivmedel, tonårsaborter), barnamord, barnsoldater, neonatalvård, barns självmord, ätstörningar, barnfetma, barn med hiv, barn med kronisk sjukdom, barn med dödlig sjukdom, barn som är berörda av hedersproblematik, barnäktenskap, barn som lever i familjer där det förekommer våld, barn som utsätts för våld i familjen eller i skolan/förskolan/annan verksamhet?
 6. Hur arbetar vi med varje barns rätt till utveckling i fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social bemärkelse?
 7. Hur respekterar vi vårdnadshavarnas ansvar för barnets fostran, omvårdnad och levnadsstandard?
 8. Hur arbetar vi för barnets rätt till bästa uppnåelig hälsa?
 9. Hur arbetar vi med barnets rätt till utbildning?
 10. Hur arbetar vi med barnets rätt till vila, lek och fritid?
 11. Hur hanterar vi vår skyldighet att anmäla misstanke om att barn far illa?
 12. Vilka rutiner har vi för att anmäla misstanke om att barn far illa?
 13. Vem ansvarar för de rutinerna?
 14. Hur arbetar vi med barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande?
 15. Hur arbetar vi med barn som lever i utsatta situationer – tidiga insatser?
 16. Vilken kunskap har vi om barns levnadsvillkor i vårt område?
 17. Hur ser trafiken ut runt vår verksamhet? Är det trafiksäkert för barn att vistas i vår omgivning?
 18. På vilken kunskapsgrund drar vi våra slutsatser?
 19. Vilka behöver vi samverka med för att det ska bli bra för barnen?

Diskutera

 • Vilka frågor/områden är viktigast i vår verksamhet?
 • Vilka styrkor har vi här? Vilka brister?
 • Vad kan vi förändra/förbättra?
 • Vad krävs för att vi ska kunna säga att vi arbetar rättighetsbaserat? Beslut, kunskap, organisation eller åtgärder?

Se till att resultaten av diskussionerna dokumenteras!

Övning artikel 6 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot