Publicerad: 29 april 2015

Checklista för jämställda beslut

Checklistan är ett stöd för att du som förtroendevald ska kunna avgöra om ett beslutsunderlag ger dig förutsättningar att fatta jämställda beslut.

Checklistan består av en serie påståenden som besvaras med ja eller nej.

 • Om ett påstående stämmer helt, gå vidare till nästa steg.
 • Om påståendet inte stämmer, till exempel för att viktiga delar saknas, kan ärendet återremitteras för komplettering. (Det finns en motsvarande checklista för handläggare.)

Om du vill skriva ut checklistan finns den i PDF-format under Publikationer längre ner på sidan.

Checklista

 1. Beslutet berör kvinnor och män, flickor och pojkar
  1. Ja. Gå vidare till steg 2.
  2. Nej. Checklistan ska inte användas.
 2. Individbaserad statistik är uppdelad på kön.
  1. Ja. Gå vidare till steg 3.
  2. Nej. Återremittera för komplettering.
 3. Underlaget beskriver beslutets konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar.
  1. Ja. Gå vidare till steg 4.
  2. Nej. Återremittera för komplettering.
 4. I underlaget föreslås åtgärder för att komma tillrätta med skillnader mellan kvinnor och män som inte har sakliga skäl.
  1. Ja. Gå vidare till steg 5.
  2. Nej. Återremittera för komplettering.
 5. Underlaget innehåller en analys av hur de föreslagna åtgärderna bidrar till organisationens jämställdhetsmål.
  1. Ja. Underlaget ger förutsättningar för ett jämställt beslut.
  2. Nej. Återremittera för komplettering.

Könsuppdelad statistik

Könsuppdelad statistik innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män ska vara synliga. Statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön.

Kön ska vara en övergripande och genomgående indelningsgrund, även när den kombineras med andra variabler som t.ex. ålder eller socioekonomiska faktorer. Både skillnader och likheter mellan grupperna ska redovisas.

Könskonsekvensbeskrivning

Ett beslut som berör kvinnor och män, flickor och pojkar, bör innehålla en könskonsekvensbeskrivning, det vill säga en beskrivning av vilka konsekvenser beslutet får för invånarna, beroende på om de är kvinnor eller män, flickor eller pojkar. Det kan handla om bemötande och service, eller fördelning av makt och resurser.

För att kunna göra en könskonsekvensbeskrivning är det ofta nödvändigt att individbaserad statistik är uppdelad på kön.

Skillnad kan vara ojämställdhet

Skillnader i utfall för kvinnor och män kan vara tecken på ojämställdhet, men behöver inte vara det. Ibland kan det vara motiverat att ge mer resurser till ett kön, till exempel när det är ett led i jämställdhetsarbetet. Det är ofta fråga om en politisk bedömning.

Jämställdhetsmål

Underlaget bör innehålla förslag på åtgärder som gör att beslutet bidrar till verksamhetens eller organisationens jämställdhetsmål. Om ni inte har egna mål, kan föreslagna åtgärder analyseras utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Använd checklistan som den är eller anpassa den så att den följer era rutiner, er verksamhet och ert språkbruk.

Läs vidare

Tjänster

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot