Publicerad: 25 september 2018

Modellkommuner och modellregioner- metod för jämställd styrning och ledning

I projektet Modellkommuner lär sig kommuner jämställdhetsintegrering genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra. Nu går det att anmäla intresse för att delta under perioden februari 2019 till februari 2020.

Nu går det att anmäla intresse för att delta i ”Modellkommuner” och ”Modellregioner” 2019.

Modellkommuner/Modellregioner går ut på att några regioner eller kommuner går samman för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering genom benchmarking. Benchmarking innebär att systematiskt jämföra och lära av varandra för att hitta förbättringar.

Deltagarna i modellkommuner/modellregioner arbetar under ett år med ett strukturerat koncept som omfattar gemensam uppstart, en avslutande resultatkonferens och tre benchmarkingträffar. Lärande tas tillvara genom att implementera förbättringsarbeten i systemen för styrning, ledning och uppföljning.

Benchmarkingen pågår under perioden februari 2019-februari 2020 med två separata satsningar.

Syftet med projektet

Syftet är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar och förväntade resultat efter benchmarkingen är:

  • Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning.
  • Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet.
  • Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.
  • Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och ledning och i Agenda 2030 arbetet.

Modellregioner

Gemensam uppstart är i Stockholm den 5 februari 2019. Genomförandet kommer att ske inom avgränsade verksamheter, exempelvis hälso- och sjukvård, regional utveckling eller folkhälsa.

Modellkommuner

Gemensam uppstart är i Stockholm den 7 februari 2019. Mentorer i denna omgången är kommunerna Luleå, Boden, Vännäs, Uppsala, Norrtälje och Kristianstad. Det är också möjligt att genomföra benchmarking enligt konceptet utan att ha en mentorkommun.

Intresseanmälan

Inbjudan har skickats till samtliga kommun- landstings och regiondirektörer den 24 september. Sista dag för intresseanmälan är den 30 oktober 2018.

För att kunna delta i benchmarkingen förväntas att deltagande kommun, region eller landsting:

  • Har tagit beslut om jämställdhetsintegrering, till exempel genom att underteckna CEMR deklarationen.
  • Deltar med funktionerna politik, chef och nyckelperson vid samtliga träffar.
  • Följer konceptet.
  • Ställer upp som mentor i en ny benchmarkingomgång.

SKL meddelar beslut om deltagande senast den 20 november.

Kontakta projektledare Marie Trollvik, marie.trollvik@skl.se, för intresseanmälan och frågor om deltagande.

Informationsmöten

10 oktober, webbsändning modellkommuner

Tid: 09.00–10.15

Följ webbsändningen

10 oktober, webbsändning modellregioner

Tid: 10.30–11.45

Följ webbsändningen

12 oktober

Länsstyrelsen i Skåne, Malmö.

Anmälningslänk

25 oktober

Tid: 09.30–12.00

Länsstyrelsen i Västerbotten.

26 november

Tid: 14.00–15.30

Länsstyrelsen i Stockholm.

Modell för benchmarking

Som stöd för det fortsatta arbetet har SKL tillsammans med deltagarna utvecklat en modell i åtta steg för benchmarking av jämställdhetsintegrering. Modellen beskriver de olika stegen och innehåller mallar, checklistor och annat material som underlättar ett systematiskt arbete.

Modellens åtta steg

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot