Publicerad: 23 oktober 2018

Modellkommuner/Modellregioner för jämställd styrning och ledning

I satsningen Modellkommuner/Modellregioner lär sig deltagarna jämställdhetsintegrering genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra. Nu går det att anmäla intresse för att delta under perioden februari 2019 till februari 2020.

Modellkommuner/Modellregioner går ut på att några regioner eller kommuner går samman för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering genom benchmarking. Benchmarking innebär att systematiskt jämföra och lära av varandra för att hitta förbättringar.

Deltagarna i satsningen arbetar under cirka ett år med ett strukturerat koncept som omfattar gemensam uppstart, en avslutande resultatkonferens och tre benchmarkingträffar. Lärande tas tillvara genom att implementera förbättringsarbeten i systemen för styrning, ledning och uppföljning.

Benchmarkingen pågår under perioden februari 2019-februari 2020 med två separata satsningar.

Modellregioner

Gemensam uppstart är i Stockholm den 5 februari 2019. Genomförandet kommer att ske inom avgränsade verksamheter, exempelvis hälso- och sjukvård, regional utveckling eller folkhälsa.

Arbetsplan för Modellregioner 2019-2020 (PDF, nytt fönster)

Modellkommuner

Gemensam uppstart är i Stockholm den 7 februari 2019. Mentorer i denna omgången är kommunerna Luleå, Boden, Vännäs, Uppsala, Norrtälje och Kristianstad. Det är också möjligt att genomföra benchmarking enligt konceptet utan att ha en mentorkommun.

Arbetsplan för Modellkommuner 2019-2020 (PDF, nytt fönster)

Intresseanmälan

Inbjudan har skickats till samtliga kommun- landstings och regiondirektörer den 24 september. Sista dag för intresseanmälan är den 30 oktober 2018.

För att kunna delta i benchmarkingen förväntas att deltagande kommun, region eller landsting:

 • Har tagit beslut om jämställdhetsintegrering, till exempel genom att underteckna CEMR deklarationen.
 • Deltar med funktionerna politik, chef och nyckelperson vid samtliga träffar.
 • Följer konceptet.
 • Ställer upp som mentor i en ny benchmarkingomgång.

SKL meddelar beslut om deltagande senast den 20 november.

Blankett för intresseanmälan till Modellkommuner (Word, nytt fönster)

Blankett för intresseanmälan till Modellregioner (Word, nytt fönster)

Kontakta projektledare Marie Trollvik, marie.trollvik@skl.se, för intresseanmälan och frågor om deltagande.

Frågor och svar

Vad krävs för att få vara med i satsningen? Måste man benchmarka med grannkommunen? Vem kan göra intresseanmälan?

Frågor och svar modellkommuner

Informationsmöten

 • Länsstyrelsen i Västerbotten, 25 oktober, kl. 09.30–12.00
 • Länsstyrelsen i Stockholm, 26 november, kl. 14.00–15.30

Syftet med satsningen

Syftet är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar och förväntade resultat efter benchmarkingen är:

 • Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning.
 • Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet.
 • Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.
 • Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och ledning och i Agenda 2030 arbetet.

Modell för benchmarking

Som stöd för det fortsatta arbetet har SKL tillsammans med deltagarna utvecklat en modell i åtta steg för benchmarking av jämställdhetsintegrering. Modellen beskriver de olika stegen och innehåller mallar, checklistor och annat material som underlättar ett systematiskt arbete.

Modellens åtta steg

Webbinarium om Modellkommuner och Modellregioner

Marie Trollvik berättar om satsningen på Modellkommuner och Modellregioner.

Informationsansvarig

 • Marie Trollvik
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot