Publicerad: 19 september 2019

Jämställdhetssatsning 2018-2020

Under tre år gör SKL med stöd av regeringen en särskild satsning på att stärka stödet till jämställdhetsarbete i kommuner och regioner.

Syftet med satsningen är att öka genomslaget för de jämställdhetspolitiska målen på lokal och regional nivå, med ett särskilt fokus på jämställd hälsa.

Arbetet ske inom fyra insatsområden:

  • Analys och uppföljning
  • Jämställdhetsintegrering av andra SKL-satsningar
  • Modellkommuner och Modellregioner
  • Samordnat stöd till arbete med tvärsektoriella frågor

Analys och uppföljning

Under 2019 fortsätter arbetet med att utveckla nyckeltal för uppföljning av jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå. Arbetet sker i samverkan med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och i samråd med Jämställdhetsmyndigheten, samt andra relevanta myndigheter och medlemsrepresentanter.

Målet är att verktyget ”Jämföraren” i Kolada ska innehålla nyckeltal för jämställdhet. Under projekttiden ska beslut fattas om en ny Öppen jämförelse jämställhet ska tas fram eller om nyckeltalen i stället bör inkluderas i andra öppna jämförelser.

Regionerna bygger med stöd av SKL upp ett gemensam system för kunskapsstyrning, som ska bidra till en mer jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Genom satsningen stöder SKL utvecklingen av ett jämställdhetsperspektiv inom systemet för kunskapsstyrning.

Jämställdhetsintegrering på SKL

En central del av satsningen är att stärka jämställdhetsperspektivet i andra utvecklingsarbeten som SKL driver eller stöder, främst inom hälso- och sjukvård, social omsorg samt utbildning och arbetsmarknad.

Nära vård

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Omställning till en nära vård

Patientkontrakt

En viktig del av hälso- och sjukvårdens omställning till den nära vården är hur vi tillsammans bygger relationer mellan patienter, vård- och andra samhällsaktörer för att främja god hälsa och vård. Utvecklingen av så kallat patientkontrakt ska skapa förutsättningar för att relationen mellan patienten och vården bygger på samskapande och gemensamt ansvar.

Patientkontrakt – överenskommelse med gemensamt ansvar

Hälsofrämjande arbetsplatser

Botkyrka och Örnsköldsviks kommun driver i samarbete med SKL och forskningsinstitutet RISE projektet Arbetsmiljö och Hälsa i Fokus, som syftar till att minska sjukfrånvaron och investera i hälsofrämjande arbetsplatser.

Arbetsmiljö och hälsa i fokus

Brukarundersökningar

SKL har tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), intresserade kommuner och privata utförare utvecklat nationella brukarundersökningar för flera verksamhetsområden inom socialtjänsten: funktionshinder, individ- och familjeomsorg, samt ensamkommandes boendesituation.

Brukarundersökningar inom socialtjänsten

Hälsofrämjande etablering

Ett projekt som drivs av SKL i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet riktar sig till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget och tros ha någon form av ohälsa/funktionsnedsättning.

Projekt Hälsofrämjande etablering

Modellkommuner och Modellregioner

SKL driver sedan 2015 en satsning på jämställdhetsintegrering där deltagande kommuner utvecklar sitt arbete genom systematiskt ömsesidigt lärande (benchmarking). 2019 startar en ny omgång med elva kommuner. För första gången testas konceptet också av sex regioner.

Modellkommuner och Modellregioner

Samordnat arbete med horisontella sakområden

Arbetet har två delar:

  • att SKL:s stöd till medlemmarna inom jämställdhet, folkhälsa, mänskliga och barnets rättigheter ska vara samordnat och synkroniserat.
  • att i dialog med medlemmarna utforska och utveckla nya arbetssätt för att arbeta samordnat och integrerat med jämställdhet och andra tvärgående frågor

Tidigare insatser inom satsningen

Om könsskillnader i skolresultat

Se, förstå och förändra - Att motverka könsskillnader i skolresultat, är titeln på en inspirationsskrift om pojkars skolresultat som publicerades i augusti 2019. Materialet belyser könsmönstren i skolresultat utifrån statistik och forskning, möjliga orsaker till att pojkar har lägre resultat än flickor, samt lärande exempel från kommuner.

Att motverka könsskillnader i skolresultat

Hot och hat mot förtroendevalda

SKL har tagit fram en webbutbildning till stöd för att motverka och hantera hot och hat mot förtroendevalda i kommuner och regioner. 2018 gjordes en genomlysning av utbildningen ur jämställdhetsperspektiv. Materialet kompletterades 2019 med ett särskilt avsnitt om könsskillnader i utsatthet. Till materialet hör också en serie filmer om autentiska fall.

Webbutbildning om hot och hat mot förtroendevalda

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot