Publicerad: 7 januari 2016

Program för hållbar jämställdhet

Under åren 2008-2013 satsade SKL extra på att ge stöd till jämställd service i kommuner, landsting och regioner. Sammanlagt deltog ett sjuttiotal organisationer. Arbetet fortsätter med att sprida kunskaper och erfarenheter från programmet.

Deltagande organisationers resultatrapporter 2011-2013 

Program för hållbar jämställdhet, resultatrapport 2011-2013

Program för hållbar jämställdhet, resultatrapport 2008-2010

Följeforskarnas slutrapport (PDF, nytt fönster)

Extern effektutvärdering av programmet (PDF, nytt fönster)

För bilagor och för resultatrapporter 2008-2010, kontakta Magnus Jacobson.

Jämställd service

Programmets syfte var att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Med statliga medel finansierade SKL 140 olika utvecklingsarbeten i ett 70-tal kommuner, landsting, regioner, samverkansorgan och privata företag.

Utbildningen Leda och styra för hållbar jämställdhet

Webbportal för jämställdhet

Genom programmet har SKL varit en av initiativtagarna till webbportalen jämställ.nu, tillsammans med Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Vinnova och Tema Likabehandling. Numera står även länsstyrelserna bakom portalen.

På Jämställ.nu samlas fakta, publikationer, metoder, verktyg och goda exempel som stöder jämställdhetsarbetet.

Webbportalen jämställ.nu

Verktyg för att mäta jämställdhetsarbete

SKL har utvecklat ett särskilt verktyg för att följa upp och jämföra arbetet med jämställdhetsintegrering.

Webbplatsen makEQuality

Lönsam jämställdhet

Inom delprojektet Smart ekonomi har SKL tillsammans med Botkyrka, Borås och Göteborg utvecklat modeller för att beräkna det ekonomiska utfallet av jämställdhetssatsningar.

Lönsam jämställdhet, smart ekonomi

Könsuppdelad statistik

En grundläggande förutsättning för jämställdhetsintegrering är tillgång till könsuppdelad statistik. SKL arbetar därför för att utveckla indikatorer och nyckeltal för jämställdhet inom offentligt finansierade verksamheter.

Rapportmallar för jämställd verksamhet i kommuner och landsting

Användarstöd till rapportmall för kommuner (PDF, nytt fönster) 

Användarstöd till rapportmall för landsting (PDF, nytt fönster)

Forskning om HåJ

De långsiktiga effekterna av Hållbar jämställdhet för brukare, klienter, patienter och medborgare och för kommunen eller landstinget i stort studeras av en grupp följeforskare.

Följeforskarnas slutrapport om Program för hållbar jämställdhet (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot