Publicerad: 4 augusti 2017

Satsning på män och jämställdhet

Jämställd hälsa, utbildning, föräldraskap och våldsförebyggande arbete står i fokus för SKL:s och regeringens fortsatta satsning på män och jämställdhet under 2017.

Ingen jämställdhet utan män

Mäns och pojkars delaktighet är en förutsättning för att vi ska nå det jämställda samhället. Skadliga och begränsande normer för manlighet drabbar både kvinnor och män. Därför inledde regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en gemensam satsning 2016 på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar.

Under 2017 fortsätter satsningen med en fördjupning inom fyra områden: jämställd hälsa,
utbildning, föräldraskap och våldsförebyggande arbete. Satsningen ska ha ett särskilt fokus på mäns och pojkars psykiska hälsa.

Överenskommelse 2017 om män och jämställdhet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Fånga upp medlemmarnas behov

En viktig del är att föra dialog med kommuner, landsting och regioner för att fånga upp de behov som finns. Det kan gälla vilka behov politiker och chefer har för att leda utvecklingen mot en mer jämställd skola, för att ungdomsmottagningar ska vara tillgängliga för både flickor och pojkar, eller för att driva ett framgångsrikt våldsförebyggande arbete.

Satsningen ska också bidra till att väcka frågor och bilda opinion kring frågor om män och
pojkars delaktighet i arbetet för ökad jämställdhet.

Sprida lärande exempel

SKL fortsätter samla in och sprida lärande exempel på arbete som görs i kommuner, landsting och regioner. Projektet ska fördjupa samarbetet med redan pågående verksamheter och göra fortsätta insatser för spridning och erfarenhetsutbyte.

Satsningen gör det också möjligt att ta fram kunskapsunderlag, t.ex. filmer, texter och webbmaterial, som stöd för verksamhetsutvecklingen inom kommuner, landsting och regioner.

Filmer om män och jämställdhet

Exempel på planerade insatser

Jämställd utbildning

 • Främja ett normkritiskt arbete på skolor för att skapa tryggare skolmiljö och höja pojkars (och flickors) skolresultat.
 • Stödja en studie- och yrkesvägledning som
  utmanar föreställningar om vilka utbildningar och yrken som killar och tjejer
  ska välja.
 • Våldsförebyggande arbete i förskolan och skolan.

Jämställd hälsa

 • Bidra till att lyfta frågor om manlighetsnormer inom pågående satsningar på elevhälsa och suicidprevention.
 • Utveckla och sprida material om pojkars och mäns psykiska hälsa kopplat till sexualitet, relationer och ojämställdhet.

Jämställt föräldraskap

 • Sprida stödmaterial om jämställt föräldraskap till yrkesgrupper som möter blivande och nyblivna föräldrar inom mödravården, förlossningsvården, barnavården och primärvården.

Våldsförebyggande arbete

 • Samarrangera en spridningskonferens om våldsförebyggande arbete i december 2017.
 • Ta fram och sprida stödmaterial om behandling av män som utövar våld.

Läs vidare

SKL tycker

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot