Publicerad: 6 juli 2016

Frågor och svar om maskulinitet och jämställdhet

Vi svarar på vanliga frågor om jämställdhetsarbete och frågor om män, pojkar och maskulinitet.

Varför ska vi jobba med just de här områdena?

Fokusområdena har bestämts av SKL och regeringen gemensamt. De svarar mot de jämställdhetspolitiska målen om en jämn fördelning av makt och inflytande, om ekonomisk jämställdhet, om en jämn fördelning av det obetalda omsorgsarbetet och om ett stopp för mäns våld mot kvinnor.

Slutligen är det SKL:s och regeringens övertygelse att män och pojkar själva måste involveras i arbetet för att realisera det jämställda samhället. Jämställdhet handlar om både kvinnor och män. Följaktligen måste både kvinnor och män delta i arbetet.

Vilka områden ska vi jobba inom?

Projektet har fem fokusområden:

 • medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen mot jämställdhet bland anställda i kommuner, landsting och regioner,
 • män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken,
 • mäns och pojkars ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete,
 • medvetenhet och omsorg bland män och pojkar om egen och andras hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
 • mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive våldsförebyggande arbete.

Vad ska vi göra?

Överenskommelsen ringar in fyra aktiviteter:

 • En kartläggning av jämställdhetsarbete med inriktning mot män, pojkar och maskulinitet från 2006 fram till idag.
 • Stöd till att integrera maskulinitetsfrågor i annat pågående utvecklingsarbete. Det behöver inte nödvändigtvis var ett jämställdhetsprojekt.
 • Stöd till att förpacka och sprida kunskap och metoder för att jobba med maskulinitetsfrågor inom projektets fem fokusområden.
 • Spridning av kunskap och inspiration genom konferenser, webbportalen Jämställ.nu och andra kanaler.

Hur länge ska projektet pågå?

SKL och regeringen ingick överenskommelsen i slutet av oktober 2015. Projektet löper fram till 31 december 2016.

Varför heter projektet Maskulinitet och jämställdhet?

Alla, oavsett könstillhörighet, påverkas av och förhåller sig till normer för maskulinitet. Normerna ser olika ut i olika grupper. Vi vill rikta en kritisk blick mot dessa normer och undersöka vad en positiv förändring av dem skulle kunna innebära.

Det finns många som redan utmanar begränsande normer för maskulinitet och gör andra val än de förväntade, och det finns verksamheter som arbetar medvetet för att bidra till förändringar.

Det är ju kvinnor som missgynnas mest av ojämställdheten, varför jobba med män?

Alla i ett samhälle, oavsett könstillhörighet, missgynnas av ojämställdhet. Normer och föreställningar om rätt sorts manlighet och rätt sorts kvinnlighet begränsar människors möjligheter att utveckla hela sin person och potential. Det gynnar vissa grupper och missgynnar andra, med skillnader i ekonomi, hälsa och makten att påverka sitt eget liv som följd.

Män som grupp har mer makt, inflytande, ekonomiska resurser och frihet än kvinnor. Men män dominerar inte bara i samhällets topp utan också i botten. Och normer för maskulinitet påverkar mäns hälsa och välbefinnande i alla grupper.

Många maskulinitetsnormer är kopplade till beteenden som är begränsande eller skadliga för både kvinnor och män, till exempel våld, riskbeteenden och andra uttryck för bristande omsorg och ansvarstagande mot andra människor.

Jämställdhetsarbete har mestadels handlat om kvinnors villkor, behov och begränsningar. Hittills är det mest kvinnor som har stått för förändringar av sina positioner och livsval. Självklart är det lika viktigt att förändra normer som skadar och begränsar män, inte minst för att de också påverkar kvinnors och flickors villkor.

Vad är syftet med projektet?

Syftet är att på olika sätt stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitet.

Varför ska vi göra en kartläggning?

Det saknas i dag samlad kunskap om hur kommuner, landsting och regioner har arbetat med maskulinitetsfrågor.

SKL har därför upphandlat en konsult (Ramböll AB) som ska kartlägga hur och i vilken utsträckning män, pojkar och maskulinitetsfrågor har omfattats av de senaste tio årens jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner.

Genom kartläggningen vill SKL identifiera utvecklingsbehov och behov av stöd som kommuner, landsting och regioner själva ger uttryck för, samt goda exempel på jämställdhetsarbete med fokus på män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

Kartläggningen ska också utmynna i förslag till hur ett sådant jämställdhetsarbete kan utvecklas på nationell nivå.

Vad är det för konferenser vi ska arrangera?

SKL kommer att genomföra regionala konferenser under hösten, efter det att kartläggningen av jämställdhetsarbete med inriktning mot män är färdig, dvs. efter mitten av oktober.

Datumen för konferenserna bestäms under våren.

Liksom tidigare år kommer SKL att arrangera en jämställdhetsdag i Almedalen, tillsammans med de övriga portalägarna bakom Jämställ.nu. Tema för årets seminarier kommer att vara maskuliniteter och jämställdhet.

Utöver det kommer projektet att medverka även på andra konferenser och evenemang, till exempel Jämställdhetsdagarna i Malmö den 27–28 januari och MR-dagarna den 17–19 november, även det i Malmö.

Stöder ni insatser för nyanlända män och pojkar?

Genom överenskommelsen ger SKL stöd till 15 verksamheter i Sverige som arbetar med maskulinitet och jämställdhet. Bland dem finns verksamheter som specifikt riktar sig till pojkar och män med utländsk bakgrund:

 • Barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstad ska publicera och sprida koncept där studenter från Högskolan i Halmstad är mentorer åt ensamkommande flyktingungdomar och yngre barn.
 • Landstinget i Värmland ska sprida metod för att undervisa unga nyanlända på HVB-hem i sex och samlevnad.
 • En skola i Uppsala utarbetar och sprider material för att arbeta med maskulinitetsnormer bland elever med utländsk bakgrund.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot