Publicerad: 16 februari 2018

Bättre jämställdhetsarbete genom modell för benchmarking

Benchmarking är en metod för förbättringsarbete genom systematiska jämförelser och ömsesidigt lärande. I den här modellen tillämpas metoden för att utveckla jämställdhetsarbete i kommunerna.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i all planering, beslut, genomförande och uppföljning av en verksamhet.

Att arbeta med jämställdhetsintegrering är att arbeta med förbättringsarbete. För att lyckas med ett hållbart förbättringsarbete krävs det både uthållighet och ett ordnat arbetssätt. I arbetet med modellkommunerna används benchmarking som en metod för att lära av goda förebilder.

Benchmarking baseras på idén att noga jämföra sina egna arbetssätt och processer med en annan organisation för att hitta möjliga förbättringar. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Modellen går att dela upp i åtta steg och innehåller checklistor, mallar och annat material till stöd för arbetet.

1. Uppstart

Förberedelser på hemmaplan inför mötet

En gemensam bild av uppdrag och nuläge underlättar kommunikation och jämförelser mellan deltagande kommuner. Underlag för Kommunfakta ska tas fram för att deltagande kommuner ska kunna förbereda sig.

Vad behöver göras?

Uppdraget för jämställdhetsintegrering – ta reda på hur ser det ut, vem som ansvarar och när beslutet är taget.

Identifiera förutsättningar i kommunen:

 • Resurser: identifiera och säkerställ att politik, chef och nyckelperson är involverade, införstådda med sitt uppdrag och har avsatt tid för arbetet.
 • Nuläge: beskriv hur det ser ut i kommunen vad gäller demografi, organisation, mål och prioriterade områden utifrån mallen Kommunfakta.
 • Kommunikation: kommunicera till identifierade intressenter varför och hur kommunen ska utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering, ta fram kommunikationsmaterial.

Vad ska vi uppnå?

 • Förankring hos politik och ledning.
 • Tillsatta roller med representation från politik, chef och nyckelperson.
 • Beskrivning av kommunen, fakta och nuläge, maila till projektledaren eller lägg ut på projektplatsen.
 • Kommunikation till identifierade intressenter.

Material

Samtliga länkar är i PPT och PDF och öppnas i nytt fönster.

Mall: Kommunfakta

Mall: Kommunikationsplan

Exempel: Budskapsplattform

Uppstart

Innehåll

 • Information om uppstart, introduktion, erfarenheter från pilotprojektet.
 • Modellkommuner och benchmarkingkommuner i grupper för att påbörja arbetet.

Vad ska uppnås?

 • Skapa en gemensam bild av projektet och modellen.
 • Skapa kontakt för fortsatt arbete och komma överens om tidplaner för 2017.

Material

Inbjudan och deltagarlista

Mall: Kommunfakta (PPT, nytt fönster)

2. Benchmarkingträff 1: Ledning och styrning

Förberedelser på hemmaplan


Vad behöver göras?

 • Diskutera och se var ni befinner er avseende de olika punkterna på checklistan för jämställdhetsintegrering. Gör en självskattning.
 • Se filmen Styrkedjan
 • Utifrån filmen och er självskattning, reflektera och beskriv hur er styrkedja ser ut, var finns ett jämställdhetsperspektiv integrerat idag?
 • Identifiera vilka områden som ni vill förbättra.
 • Planera benchmarkingmöte1 tillsammans.
 • Förbered presentation utifrån powerpoint-mall, lägg upp på Projektplatsen senast en vecka före Benchmarkingträff 1.

Vad ska vi uppnå?

 • Ifylld självskattning för jämställdhetsintegrering.
 • Förståelse för förutsättningarna för jämställdhetsintegrering.
 • Beskrivning av organisationens ledning och styrning (styrkedjan) i powerpoint.

Material

Mall: Checklista för Jämställdhetsintegrering (PDF, nytt fönster)

Film: Styrkedjan

Mall: Benchmarkingträff 1 Ledning och styrning (PPT, nytt fönster)

Fakta: Detta är Benchmarking (PDF, nytt fönster)

Benchmarkingträff 1


Hur går vi tillväga?

 • Genomför kunskapsinventering.
 • Utbyt erfarenheter med de andra kommunerna.
 • Diskutera och lär över gränserna hur förbättringarna kan genomföras på hemmaplan.
 • Identifiera idéer om förbättringar för jämställdhetsintegrering.
 • Modellkommunen återkopplar till projektledningen

Vad ska uppnås?

 • Idéer om förbättringar för bättre jämställdhetsintegrering att överföra till den egna kommunen.
 • Lärdomar från andra kommuner.

Material

Samtliga länkar är i PPT och PDF och öppnas i nytt fönster

Mall: Kompetensinventering

Mall: Kompetenstrappan

Mall: Checklista för benchmarkingträffar

Fakta: Detta är benchmarking

3. Arbete på hemmaplan

Utifrån resultatet av självskattningen och lärdomarna från benchmarkingträff 1 ska förbättringsarbete göras på hemmaplan. Nedan beskrivs olika steg för att systematiskt arbeta med förbättringar. Arbeta så långt ni hinner innan nästa benchmarkingmöte.

Tänk på att välja ett avgränsat förbättringsområde som realistiskt är möjligt att genomföra under projektet.

Hur går vi tillväga?

 • Välj ett eller flera förbättringsområden som leder till ökad jämställdhet.
 • Utgå från organisationens prioriterade mål.
 • Samla fakta och data om hur det ser ut idag.
 • Ta reda på varför det ser ut som det gör idag och försök finna orsaker till problemen. Analysera och hitta möjliga lösningar.
 • Planera för att testa och genomföra en förbättring.
 • Testa att genomföra en förbättring. Testa den lösning som är mest sannolik att ge effekt. Börja i liten skala.
 • Studera resultatet. Blev det en förbättring? Har vi hittat rätt lösning? Om inte, testa att förändra något annat. Ibland måste en backa tillbaka i stegen.
 • När rätt lösning är funnen ‒ säkra förbättringen och sprid lösningen.
 • Reflektera över lärdomar av förbättringen, kommunicera vad vi har lärt oss

Vad ska uppnås?

 • Ett antal planerade eller genomförda konkreta verksamhetsförbättringar.
 • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.

Material

Film: Systematiskt förbättringsarbete

Samtliga länkar nedan är i PPT och PDF och öppnas i nytt fönster.

Mall: Ta fram en handlingsplan

Metod: 5 x Varför?

Metod: Fiskbensdiagram

Metod: Identifiera hinder och prioriteringsmatris

Mall: Sätta mål

Förberedelser inför Benchmarkingträff 2

Vad ska vi göra?

 • Beskrivning av nuläget utifrån uppstartat eller planerat förbättringsarbete.
 • Lägg ut ifylld mall på projektplatsen.

Vad ska uppnås?

 • Samsyn om identifierat förbättringsarbete.
 • Ifylld mall för presentation vid benchmarkingmöte 2.

Material

Mall: Benchmarking 2 Förbättringsarbete (PPT, nytt fönster)

4. Benchmarkingträff 2: Förbättringsarbete

Hur går vi tillväga?

 • Utbyt erfarenheter med de andra organisationerna utifrån underlag om valt förbättringsarbete.
 • Diskutera och lär över organisationsgränser hur förbättringarna kan genomföras på hemmaplan.
 • Identifiera idéer om förbättringar för jämställdhetsintegrering.

Vad ska uppnås?

 • Idéer om förbättringar för bättre jämställdhetsintegrering att överföra till den egna organisationen.
 • Lärdomar från andra organisationer.

Material

Samtliga länkar är i PPT och PDF och öppnas i nytt fönster.

Mall: Benchmarkingträff 2 Förbättringsarbete

Mall: Checklista vid benchmarkingträffar

Fakta: Detta är benchmarking

Mall: Återkoppling benchmarkingmöten

5. Arbete på hemmaplan 

Fortsätt ert påbörjade förbättringsarbete utifrån de olika stegen som beskrivs under Steg 3. Arbete på hemmaplan. Ta med lärdomar från benchmarkingtillfället och överför till era förbättringsarbeten. Använd det stödmaterial som ni behöver.

Vad behöver göras inför Benchmarkingträff 3?

 • Beskrivning av nuläget utifrån uppstartat eller planerat förbättringsarbete.
 • Lägg ut ifylld mall på projektplatsen.
 • Vad ska uppnås?
 • Ifylld mall för presentation på benchmarkingmöte 3.

Material

Mall: Benchmarking 3 Förbättringsarbete (PPT, nytt fönster)

6. Benchmarkingträff 3: Fortsatt förbättringsarbete

Hur går vi tillväga?

 • Utbyt erfarenheter med de andra organisationerna utifrån underlag om nuläget i förbättringsarbetet.
 • Diskutera och lär över organisationsgränser hur förbättringarna kan genomföras på hemmaplan.
 • Identifiera idéer om förbättringar för jämställdhetsintegrering.

Vad ska uppnås?

 • Idéer om förbättringar för bättre jämställdhetsintegrering att överföra till den egna organisationen.
 • Lärdomar från andra organisationer.

Material

Samtliga länkar är i PPT och PDF och öppnas i nytt fönster.

Mall: Benchmarking 3 Förbättringsarbete

Mall: Checklista vid benchmarkingträffar

Fakta: Detta är benchmarking

Mall: Återkoppling benchmarkingträffar

7. Arbete på hemmaplan

Fortsätt ert förbättringsarbete utifrån de olika stegen som beskrivs under Steg 3. Arbete på hemmaplan. Ta med lärdomar från benchmarkingmötet och överför till era förbättringsarbeten. Använd det stödmaterial som ni behöver.

Förberedelser inför steg 8. Projektavslut

 • Beskrivning av nuläget utifrån uppstartat eller planerat förbättringsarbete.
 • Förbereda redovisning av förbättringsarbeten, resultat eller pågående arbete.
 • Identifiera framgångsfaktorer, utmaningar och lärdomar för hela projektet.
 • Diskutera och se var ni befinner er avseende de olika punkterna på checklistan. Gör en självskattning.

Vad ska uppnås?

 • Uppdaterad självskattning – Checklista för jämställdhetsintegrering.
 • Underlag inför projektavslut.
 • Lägg ut material på projektplatsen.

Material

Samtliga länkar är i PPT och PDF och öppnas i nytt fönster.

Mall: Projektavslut

Mall: Checklista för Jämställdhetsintegrering

8. Projektavslut

Hur går vi tillväga?

Slutpresentation av erfarenheter och resultat från arbetet.

Vad ska uppnås?

Presentation av resultat av förbättringsarbete med jämställdhetsintegrering.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot