Publicerad: 4 oktober 2018

Bättre jämställdhetsarbete genom modell för benchmarking

Benchmarking är en metod för förbättringsarbete genom systematiska jämförelser och ömsesidigt lärande. I den här modellen tillämpas metoden för att utveckla jämställdhetsarbete i kommunerna.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i all planering, beslut, genomförande och uppföljning av en verksamhet.

Att arbeta med jämställdhetsintegrering är att arbeta med förbättringsarbete. För att lyckas med ett hållbart förbättringsarbete krävs det både uthållighet och ett ordnat arbetssätt. I arbetet med modellkommunerna används benchmarking som en metod för att lära av goda förebilder.

Benchmarking baseras på idén att noga jämföra sina egna arbetssätt och processer med en annan organisation för att hitta möjliga förbättringar. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Modellen går att dela upp i åtta steg och innehåller checklistor, mallar och annat material till stöd för arbetet.

1. Uppstart

Vad ska vi uppnå?

 • Få en gemensam bild av modellen, vad som ska uppnås och hur arbetet praktiskt går till
 • Kunskaper om jämställdhetsintegrering och vanliga ojämställdhetsproblem i våra
  verksamheter
 • Idéer om förbättringsområden för att uppnå jämställda resultat i verksamheten
 • Förståelse för ledningens roll för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska bli hållbart
 • Kännedom om varandras organisationer och knyta kontakter för fortsatt samarbete

Förberedelser inför träffen

 • Mentororganisationen alternativt central organisation (SKL), ansvarar för att arrangera och bjuda in till träffen.
 • Deltagande organisationer utser politiker, chef och nyckelperson som ska delta i benchmarkingen, ser till att de är införstådda med sitt uppdrag samt har avsatt tid för träffarna.
 • Deltagarna beskriver nuläge och fakta om sin organisation utifrån mallen Organisationsfakta och lägger ut beskrivningen på den gemensamma samarbetsplattformen i god tid före mötet.

Material

Mall: Organisationsfakta (PPT, öppnas i nytt fönster)

Exempel på inbjudan och agenda för uppstartsmöte (Word, öppnas i nytt fönster)

Presentation av konceptet benchmarking (PDF, öppnas i nytt fönster)

Checklista för jämställdhetsintegrering

Mall för självskattning av jämställdhetsintegrering (Word, öppnas i nytt fönster)

2. Första benchmarkingträffen: Ledning och styrning

Vad ska vi uppnå?

Den första träffen handlar om att få en bild av organisationernas utgångsläge gällande styrning, ledning och jämställdhetskompetens samt utbyta erfarenheter kring jämställdhetsintegrerad för ledning och styrning:

 • Exempel på hur andra organisationer har arbetat för att organisera och leda arbetet med jämställdhetsintegrering.
 • Idéer om förbättringar i centrala ledningsprocesser, styrdokument med mer för att säkerställa likvärdig och bra verksamhet för kvinnor, män, flickor och pojkar.
 • En plan för förbättringsarbetet på hemmaplan.

Förberedelser innan träffen

 • Genomför en gemensam självskattning på checklistan för jämställdhetsintegrering.
 • Se filmen Styrkedjan.
 • Utifrån filmen och självskattningen, reflektera över och beskriv hur organisationens styrkedja ser ut, var finns ett jämställdhetsperspektiv integrerat idag? Identifiera förbättringsområden för att jämställdhetsintegrera ledning och styrning.
 • Genomför en kompetensinventering enligt mallen och identifiera förbättringsområden.
 • Förbered presentation utifrån mallen och lägg upp på projektplattformen senast en vecka innan Benchmarking 1.

Material

Samtliga dokument öppnas i nytt fönster.

För deltagarna:

Mall för självskattning av jämställdhetsintegrering

Mall: Benchmarking 1 Ledning och styrning

Mall: Kompetensinventering

Info: Kompetenstrappan

Info: Detta är benchmarking

För mötesarrangören:

Checklista för benchmarkingträffar

Mall: Exempel på agenda för Benchmarking 1

Styrkedjan

I filmen Styrkedjan berättar Gertrud Åström om varför styrning, ledning och uppföljning måste hänga ihop för att kunna bli jämställdhetsintegrerade.

3. Arbete på hemmaplan

Utifrån resultatet av självskattningen och lärdomarna från benchmarking 1 ska förbättringsarbete göras på hemmaplan. Nedan beskrivs olika steg för att systematiskt arbeta med förbättringar. Arbeta så långt ni hinner innan nästa benchmarkingmöte.

Tänk på att välja ett avgränsat förbättringsområde som realistiskt är möjligt att genomföra under projekttiden.

Vad ska vi uppnå?

 • Ett antal planerade eller genomförda konkreta förbättringar i styrning och ledning
 • Planerade eller genomförda förbättringar för att säkerställa organisationens jämställdhetskompetens
 • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.

Hur går vi tillväga?

 • Välj ett eller flera förbättringsområden som leder till jämställdhet i processer och styrdokument för ledning och styrning, utgå från organisationens prioriterade mål.
 • Samla fakta och data om hur det ser ut idag.
 • Ta reda på varför det ser ut som det gör idag och försök finna orsaker till problemen. Analysera och hitta möjliga lösningar.
 • Planera för att testa och genomföra en förbättring.
 • Testa att genomföra en förbättring. Testa den lösning som mest sannolikt ger effekt. Börja i liten skala.
 • Studera resultatet. Blev det en förbättring? Har vi hittat rätt lösning? Om inte, testa att förändra något annat. Ibland måste en backa tillbaka i stegen.
 • När rätt lösning är funnen ‒ säkra förbättringen och sprid lösningen.
 • Reflektera över lärdomar av förbättringen, kommunicera vad vi har lärt oss.

Konceptet bygger på PDSA- modellen, eller kvalitetscykeln. Använd den modell och material som er organisation brukar använda för att systematiskt planera, genomföra och följa upp förbättringsarbete.

Material

Film: Systematiskt förbättringsarbete

Mall: Ta fram en handlingspla(Word, öppnas i nytt fönster)

Metod: 5 x Varför? (PDF, öppnas i nytt fönster)

Metod: Fiskbensdiagram (PDF, öppnas i nytt fönster)

Metod: Identifiera hinder och prioriteringsmatris (PDF, öppnas i nytt fönster)

Mall: Sätta mål (PDF, öppnas i nytt fönster)

4. Andra benchmarkingträffen: Följa upp och analysera resultaten

Vad ska uppnås?

Den andra träffen fokuserar på uppföljningssystemen och det fortsatta arbetet.

 • Idéer om förbättringar i system för att följa upp och analysera jämställdhetsarbetet och verksamhetens resultat för kvinnor män, flickor och pojkar i ordinarie system för redovisning och uppföljning
 • Idéer för förbättrade rutiner för jämställdhetsintegrerade beslut
 • Plan för hur förbättringsarbetet ska fortsätta och följas upp efter benchmarkingen
 • Plan för deltagarnas insats i samband med resultatkonferensen.

Förberedelser innan träffen

 • Se filmen om Öppna jämförelser jämställdhet
 • Genomför en gemensam självskattning på checklistan för jämställdhetsintegrering, identifiera ev. behov av ytterligare förbättringsarbete. Notera vilken förflyttning som skett och dra lärdomar av det
 • Gör en kort beskrivning av nuläget utifrån pågående förbättringsarbete
 • Beskriv hur organisationen redovisar, använder och följer upp individbaserad statistik. Hur stor andel av statistiken är könsuppdelad? Finns rutiner för analys av könsuppdelad statistik i samband med budgetarbetet, verksamhetsuppföljning och i den politiska beslutsprocessen?
 • Förbered presentation utifrån mallen och lägg upp på projektplattformen senast en vecka innan Benchmarking 2.

Material

För deltagarna:

Film: Öppna jämförelser jämställdhet

Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Mall för självskattning av jämställdhetsintegrering (Word, öppnas i nytt fönster)

Mall: Benchmarking 3 Följa upp och mäta resultat (PPT, öppnas i nytt fönster)

För mötesarrangören:

Checklista för benchmarkingträffar (PDF, öppnas i nytt fönster)

Mall: Exempel på agenda för benchmarking 3 (PDF, öppnas i nytt fönster)

5. Arbete på hemmaplan 

Fortsätt det påbörjade förbättringsarbetet utifrån självskattningen och lärdomarna från benchmarking 2. Nedan beskrivs olika steg för att systematiskt arbeta med förbättringar. Arbeta så långt ni hinner innan nästa benchmarkingmöte.

Vad ska vi uppnå?

 • Ett antal planerade eller genomförda konkreta förbättringar i styrning och ledning
 • Planerade eller genomförda förbättringar för att säkerställa jämställd service och resursfördelning inom en verksamhet.
 • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.

Hur går vi tillväga?

 • I samarbete med verksamhetsföreträdare, välj ett förbättringsområde i ledning, styrning och uppföljning av en verksamhet, utgå från organisationens prioriterade mål och identifierade ojämställdhetsproblem.
 • Samla fakta och data om hur det ser ut idag.
 • Ta reda på varför det ser ut som det gör idag och försök finna orsaker till problemen. Analysera och hitta möjliga lösningar.
 • Planera för att testa och genomföra en förbättring.
 • Testa att genomföra en förbättring. Testa den lösning som mest sannolikt ger effekt. Börja i liten skala.
 • Studera resultatet. Blev det en förbättring? Har vi hittat rätt lösning? Om inte, testa att förändra något annat. Ibland måste en backa tillbaka i stegen.
 • När rätt lösning är funnen ‒ säkra förbättringen och sprid lösningen.
 • Reflektera över lärdomar av förbättringen, kommunicera vad vi har lärt oss

6. Tredje benchmarkingträffen: Systematiskt förbättringsarbete

Vad ska uppnås?

Den tredje träffen handlar om att följa upp förbättringsarbetet som genomförts sedan förra träffen, benchmarka förbättringsarbeten inom ett specifikt verksamhetsområde och påbörja arbete för att säkerställa att styrkedjan fungerar hela vägen. Deltagarna ska efter träffen ha:

 • Planer för nästa steg i förbättringsarbetet av ledning och styrning
 • Identifierat områden där resultat för kvinnor, män, flickor och/eller pojkar behöver förbättras
 • Idéer om förbättringar för bättre jämställdhetsintegrering att överföra till en specifik verksamhet för att säkerställa jämställd service och resursfördelning

Förberedelser inför träffen

 • Genomför en gemensam självskattning enligt mallen för att se hur långt ni kommit med er jämställdhetsintegrering, identifiera behov av ytterligare förbättringsarbete. Notera vilken förflyttning som skett och dra lärdomar av det.
 • Identifiera ett område där verksamheten inte kan säkerställa jämställda resultat. Förbered verksamheten på att ett förbättringsarbete kopplat till styrning och ledning kommer att starta upp och se till att de har den information och kunskap som krävs för att de ska vara delaktiga i arbetet.
 • Nyckelpersonerna arbetar ihop, med stöd av SKL, för att inhämta kunskaper om hur andra verksamheter eller mentororganisationen arbetat för att lösa ojämställdhetsproblem inom likande verksamheter Deltagarna kan välja olika exempel att arbeta med. Förbered presentation av exemplet(n).
 • Se filmen Systematiskt förbättringsarbete
 • Gör en beskrivning av nuläget utifrån uppstartat förbättringsarbete. Förbered presentation utifrån mallen lägg upp på projektplattformen senast en vecka innan Benchmarking 3.

Material

För deltagarna:

Film: Systematiskt förbättringsarbete

Mall: Benchmarking 2 Systematiskt förbättringsarbete (PPT, öppnas i nytt fönster)

Mall: självskattning av jämställdhetsintegrering (Word, öppnas i nytt fönster)

Info: Detta är benchmarking (PPT, öppnas i nytt fönster)

För mötesarrangören:

Checklista för benchmarkingträffar (PPT, öppnas i nytt fönster)

Mall: Exempel på agenda för benchmarking 2 (PDF, öppnas i nytt fönster)

7. Arbete på hemmaplan

Fortsätt det påbörjade förbättringsarbetet utifrån självskattningen och lärdomarna från benchmarking 3.

Vad ska vi uppnå?

 • Plan för hur genomförda förbättringar ska förvaltas och vidareutvecklas i organisationens ordinarie system för styrning, ledning och uppföljning.
 • Plan för att säkerställa att organisationens alla verksamheter ger likvärdig och bra service, bemötande och resursfördelning till olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.
 • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.

Hur går vi tillväga?

 • Involvera fler delar av organisationen.
 • Använd lärdomar från benchmarkingen och fortsätt det systematiska förbättringsarbetet.

Material

Mall för självskattning av jämställdhetsintegrering (Word, öppnas i nytt fönster)

8. Resultatredovisning och spridning

Den sista samlingen syftar till att inspirera nya organisationer till att starta arbete med jämställdhetsintegrering och/eller att ta del av de andra organisationernas resultat om programmet har omfattat flera kluster av benchmarkingorganisationer.

Vad ska uppnås?

 • Presentation av resultat av förbättringsarbete med jämställdhetsintegrering.
 • Bli modell eller mentor i benchmarking för nya organisationen som vill samarbeta för jämställdhetsintegrerad ledning och styrning.
 • Vad som ska uppnås beror också på syftet och målgrupp för konferensen. Målgruppen kan vara andra verksamheter i den egna organisationen, eller andra organisationer på regional eller nationell nivå och syftet kan vara spridning och information eller uppstart av ny benchmarking.

Förberedelser inför konferensen

 • Genomför en gemensam självskattning på checklistan för jämställdhetsintegrering.
 • Förbered en systematisk beskrivning av tillvägagångssättet och resultaten av förbättringsarbetet så att resultatet kan överföras till andra organisationer.
 • Identifiera framgångsfaktorer, utmaningar och lärdomar för hela projektet.
 • Ta beslut om ni kan vara mentor/modell i nästa benchmarkingomgång.
 • Skicka slutrapport till SKL.

Material

Mall för slutrapport (Word, öppnas i nytt fönster)

Mall för resultatredovisning (PPT, öppnas i nytt fönster)

Mall för självskattning av jämställdhetsintegrering (Word, öppnas i nytt fönster)

Film: Modellkommunernas resultatkonferens i maj 2018

När blir vi modellkommun/modellregion?

En modellkommun är en kommun som har jämställdhetsintegrerat sina system och processer för ledning och styrning. Det innebär att de viktigaste framgångsfaktorerna är på plats och att tillvägagångssättet för att jämställdhetsintegrera kan systematiseras och överföras till andra.

Det finns ingen certifiering eller extern prövning för att bli modell, utan bedömningen utgår från organisationens egen självskattning. När ni anser att ni inte har kvar någon 1:a och skattar er på 3 på fler än hälften av punkterna på checklistan är ni kanske mogna för att vara modellorganisation!

Informationsansvarig

 • Marie Trollvik
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot