Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

6. Tredje benchmarkingträffen: Systematiskt förbättringsarbete

Vad ska uppnås?

Den tredje träffen handlar om att följa upp förbättringsarbetet som genomförts sedan förra träffen, benchmarka förbättringsarbeten inom ett specifikt verksamhetsområde och påbörja arbete för att säkerställa att styrkedjan fungerar hela vägen. Deltagarna ska efter träffen ha:

  • Planer för nästa steg i förbättringsarbetet av ledning och styrning
  • Identifierat områden där resultat för kvinnor, män, flickor och/eller pojkar behöver förbättras
  • Idéer om förbättringar för bättre jämställdhetsintegrering att överföra till en specifik verksamhet för att säkerställa jämställd service och resursfördelning

Förberedelser inför träffen

  • Genomför en gemensam självskattning enligt mallen för att se hur långt ni kommit med er jämställdhetsintegrering, identifiera behov av ytterligare förbättringsarbete. Notera vilken förflyttning som skett och dra lärdomar av det.
  • Identifiera ett område där verksamheten inte kan säkerställa jämställda resultat. Förbered verksamheten på att ett förbättringsarbete kopplat till styrning och ledning kommer att starta upp och se till att de har den information och kunskap som krävs för att de ska vara delaktiga i arbetet.
  • Nyckelpersonerna arbetar ihop, med stöd av SKL, för att inhämta kunskaper om hur andra verksamheter eller mentororganisationen arbetat för att lösa ojämställdhetsproblem inom likande verksamheter Deltagarna kan välja olika exempel att arbeta med. Förbered presentation av exemplet(n).
  • Se filmen Systematiskt förbättringsarbete
  • Gör en beskrivning av nuläget utifrån uppstartat förbättringsarbete. Förbered presentation utifrån mallen lägg upp på projektplattformen senast en vecka innan Benchmarking 3.

Material

För deltagarna:

Film: Systematiskt förbättringsarbete

Mall: Benchmarking 2 Systematiskt förbättringsarbete (PPT, öppnas i nytt fönster)

Mall: självskattning av jämställdhetsintegrering (Word, öppnas i nytt fönster)

Info: Detta är benchmarking (PPT, öppnas i nytt fönster)

För mötesarrangören:

Checklista för benchmarkingträffar (PPT, öppnas i nytt fönster)

Mall: Exempel på agenda för benchmarking 2 (PDF, öppnas i nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot